Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:1-6

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:1-6

30piecesofsilver_s

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 22:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có những dự định gì?  Bạn dùng những phương tiện nào để đạt được điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người nào muốn giết Chúa (22:2, 4)?  Việc này đã xảy ra vào lúc nào (22:1)?  Tại sao họ muốn giết Chúa (22:2; 19:28-48)?
  2. Ai là người chủ mưu của chuyện này?  Hắn đã làm gì (22:3)? Vì sao?
  3. Động cơ nào khiến Giu-đa phản Chúa (22:5)? Giu-đa đã làm gì (22:4)? Những người muốn giết Chúa đã phản ứng như thế nào trước đề nghị của Giu-đa (22:5)?  Họ hoạch định kế hoạch bắt Chúa như thế nào (22:6)?
  4. Ba thành phần muốn sát hại Chúa có những động cơ và mục đích khác nhau.  Xin phân tích những lý do khiến nhiều người ngày nay chống nghịch Chúa.
  5. Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, một trong 12 môn đồ thân tín của Chúa. Ai là người vẫn có thể bị Sa-tan thâm nhập? Bí quyết nào giúp bạn chống lại Sa-tan (Gia-cơ 4:7-8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có những khao khát hay ước muốn gì?  Bạn có chấp nhận làm những chuyện xấu để đạt được điều đó hay không?
  2. Lý do nào khiến bạn không còn gần gũi với Chúa và Hội Thánh?  Vì giao lưu với những người không tốt, vì theo đuổi tiền bạc, vì bất mãn, hay vì lý do nào khác?
  3. Có bao giờ bạn hành động giống như Giu-đa: vô tình, hay cố ý, hay bị cưỡng ép, giao tiếp với kẻ thù của Chúa để giúp họ chống Ngài không?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 22:1-6

Âm Mưu Giết Chúa
(Mat 26:1-5, 14-16; Mác 14:1-2, 10-11; Gg 11:45-53)

1. Bấy giờ Lễ Bánh Không Men cũng gọi là Lễ Vượt Qua đến gần.  2. Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật tìm cách giết Ngài, vì họ sợ dân chúng.

3. Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, cũng gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. 4. Hắn đi bàn mưu với các trưởng tế và các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ về cách nào hắn có thể nộp Ngài cho họ. 5. Họ rất mừng và đồng ý cho hắn một số tiền. 6. Vậy hắn ưng thuận và tìm dịp khi không có đám đông hiện diện để phản nộp Ngài cho họ.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top