Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:5-28

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:5-28

temple

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 21:5-28

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn hãnh diện gì về những điều bạn đang có?  Nếu bạn biết chắc rằng có một ngày, điều đó sẽ mất đi hoặc sẽ bị hủy diệt, bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người Do Thái và các môn đồ của Chúa nghĩ gì về đền thờ (21:5)?  Đức Chúa Jesus cho họ biết điều gì sẽ xảy ra (21:6)?  Khi nghe Chúa nói như vậy, theo bạn họ nghĩ gì?
  2. Các môn đồ của Chúa đã hỏi Chúa điều gì (21:7)?  Chúa cảnh cáo họ những điều gì (21:8)?  Các môn đồ đã hiểu lầm và đồng hóa việc đền thờ bị tàn phá với ngày tận thế,  Đức Chúa Jesus đã phân biệt hai sự kiện này như thế nào? Lý do nào khiến thành Jerusalem bị tàn phá (11:49-51; 13:34-45; 19:41-44)? Những điều gì sẽ xảy ra cho các môn đồ trước khi thành Jerusalem và Đền Thờ bị hủy phá (21:12-24)?
  3. Trước khi Chúa đến, những điều gì sẽ xảy ra cho những người tin Chúa (24:12:24)? Cho thế giới (21:10-12)?  Cho cõi thiên nhiên (21:25-26)?
  4. Trước những biến chuyển đó, Chúa cảnh cáo người theo Chúa điều gì (21:8)?  Chúa khuyên họ nên làm gì (21:13, 19, 23)? Chúa có lời hứa gì cho người tin Ngài (21:14-15, 28)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có bao giờ kinh nghiệm những điều mà Chúa phán trong các câu 21:12-19 hay không?  Bạn đã phản ứng như thế nào trong hoàn cảnh đó?
  2. Nếu có ai xác định rõ ngày tận thế, dựa vào lời Chúa dạy trong phân đoạn Kinh Thánh này, bạn cần có thái độ như thế nào?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 21:5-28

Chúa Báo Trước về Ðền Thờ Bị Hủy Phá
(Mat 24:1-2; Mác 13:1-2)

5. Trong khi mấy người trầm trồ ca tụng về đền thờ, thể nào đền thờ đã được xây bằng những khối đá đẹp đẽ và những bửu vật người ta dâng để trang trí trong đền thờ, Ngài phán, 6. “Những gì các ngươi đang thấy rồi đây sẽ không còn khối đá nào chồng trên khối đá nào; tất cả sẽ bị đổ xuống.”

Ðiềm Báo Trước Ngày Hoạn Nạn
(Mat 24:3-14; Mác 13:3-13)

7. Họ hỏi Ngài rằng, “Thưa Thầy, khi nào việc ấy sẽ xảy ra? Có điềm gì báo trước việc ấy sẽ xảy đến không?”

8. Ngài đáp, “Hãy coi chừng, đừng để ai gạt các ngươi, vì nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và ‘Ngày tận thế đã gần!’ Chớ nghe theo chúng. 9. Khi các ngươi nghe tin tức về chiến tranh và loạn lạc, đừng sợ, vì những việc ấy phải xảy ra trước, nhưng ngày tận thế không đến liền đâu.”

10. Ðoạn Ngài nói với họ, “Dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ sẽ chống với nước kia. 11. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có nạn đói và ôn dịch; sẽ có những hiện tượng khủng khiếp và những điềm lớn lạ trên không trung.

12. Nhưng trước khi những điều ấy xảy đến, người ta sẽ bắt bớ và bách hại các ngươi. Họ sẽ bắt nộp các ngươi cho các hội đường và bỏ các ngươi vào tù. Các ngươi sẽ bị điệu đến trước mặt các vua chúa và các quan quyền vì danh Ta.

13. Ðó sẽ thành những cơ hội cho các ngươi làm chứng.

14. Vậy hãy định trí điều nầy: đừng nghĩ trước phải bào chữa cách nào, 15. vì chính Ta sẽ cho các ngươi những lời lẽ và sự khôn ngoan, khiến tất cả những kẻ chống nghịch các ngươi không thể chống trả hay phản bác.

16. Các ngươi sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè bắt nộp, và người ta sẽ giết một số người trong các ngươi. 17. Các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta, 18. nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các ngươi sẽ bị mất.

19. Nhờ kiên trì chịu đựng các ngươi sẽ được linh hồn mình.”

Chúa Báo Trước về Giê-ru-sa-lem Bị Tàn Phá
(Mat 24:15-21; Mác 13:14-19)

20. “Khi các ngươi thấy Giê-ru-sa-lem bị các đạo quân vây hãm, hãy biết rằng thời kỳ hoang tàn của nó đã gần.

21. Bấy giờ ai đang ở Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai đang ở trong thành, hãy tìm cách thoát ra; ai đang ở ngoài đồng, đừng trở vào thành, 22. vì đó là những ngày báo trả, để tất cả những gì đã viết có thể được ứng nghiệm.

23. Khốn thay cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con còn bú trong những ngày ấy, vì sẽ có cơn đại nạn giáng xuống trong xứ, và cơn thịnh nộ nghịch lại dân nầy. 24. Họ sẽ bị ngã chết bởi lưỡi gươm và bị bắt đem lưu đày giữa các nước. Giê-ru-sa-lem sẽ bị giày đạp bởi các dân ngoại cho đến khi thời kỳ của dân ngoại được trọn.”

Chúa Sẽ Quang Lâm
(Mat 24:29-31; Mác 13:24-27)

25. “Sẽ có những điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao. Trên mặt đất, các nước sẽ lo sợ và bối rối trước viễn ảnh biển dậy và sóng thần. 26. Người ta sẽ ngất xỉu vì sợ hãi và vì hồi hộp chờ đợi những gì sẽ xảy đến trên thêá giới, bởi các quyền lực trên trời sẽ rúng động.

27. Khi ấy các ngươi sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 28. Khi các ngươi thấy những điều ấy bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng dậy và ngước đầu lên, vì sự cứu chuộc các ngươi đến gần.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top