Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:41-21:4

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:41-21:4

BiblePrayer_04Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 20:41-21:4

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Những người nào khiến bạn chú ý? Bạn chú ý điều gì nơi những người này: lời nói, trang phục, quan điểm hay cách sống của họ?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong phần trước (20:27-40), những người Sa-đu-sê đã tìm cách gài bẫy Đức Chúa Jesus về những điều khó hiểu – hay có vẻ mâu thuẩn – trong Kinh Thánh; trong khúc Kinh Thánh này, Chúa đã hỏi họ điều gì (20:40-42)? Giữa vua Đa-vít và Đấng Christ ai lớn hơn?  Tại sao người Sa-đu-sê, là những người thích tìm hiểu về sự mâu thuẩn, lại không thắc mắc về vấn đề này?  Tại sao họ không trả lời?
  2. Trong bối cảnh vấn đề thẩm quyền được đề cập trong những bài học trước, Chúa muốn người nghe hiểu rõ sự khác biệt giữa mối quan hệ huyết thống (vua Đa-vít và Con vua Đa-vít) và thẩm quyền (Đấng Christ và con người) như thế nào? Vua Đa-vít đã xác nhận mối quan hệ của ông với Đấng Christ như thế nào (20:41)?  Tại sao nhiều người vẫn coi trọng vua Đa-vít hơn Đấng Christ?
  3. Chúa lưu ý các môn đồ điều gì về những người dạy giáo luật? Họ thích gì? Hành động như thế nào?  Họ phải chịu trách nhiệm gì về cách sống của họ (20:45-47)?
  4. Những thành phần nào dâng tiền cho Chúa (21:1-2)? Họ đã dâng như thế nào? Chúa nhận xét như thế nào về việc dâng hiến của những người này (21:3-4)? Chúa đánh giá việc dâng hiến dựa trên số lượng hay tấm lòng?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong Kinh Thánh, có những điều nào có vẻ mâu thuẩn – hay khó hiểu – cho bạn?  Bạn nhìn vấn đề trong góc độ nào và với mục đích gì (tò mò, thật sự muốn tìm hiểu, hay muốn chỉ trích)?  Bạn có hiểu bối cảnh mà những điều đó đã được ghi lại hay không?
  2. Bạn đã dâng hiến cho Chúa như thế nào?  Bạn dâng cho Chúa phần dư thừa của thì giờ, tiền bạc, khả năng, …, sau khi bạn dùng những điều đó cho mình, hay dâng những điều bạn rất cần và trân quý cho Chúa?
  3. Có bao giờ bạn cư xử như những thầy thông giáo không? Bạn đã làm gì để gây chú ý và để được tôn trọng? Cách sống của bạn có thể hiện đúng niềm tin của bạn hay không?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 20:41-21:4

Liên Hệ Giữa Chúa và Ða-vít
(Mat 22:41-46; Mác 12:35-37)

41. Bấy giờ Ngài hỏi họ, “Làm thể nào người ta có thể nói Ðấng Christ là Con của Ða-vít, 42. trong khi chính Ða-vít đã nói trong Thánh Thi, ‘Chúa phán với Chúa của tôi, “Hãy ngồi bên phải Ta, 43. Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”’

44. Vậy Ða-vít đã gọi Ngài là ‘Chúa,’ làm thể nào Ngài là con của ông ấy được?”

Chúa Trách Các Thầy Dạy Giáo Luật
(Mat 23:1-36; Mác 12:38-40)

45. Trong khi mọi người đang lắng nghe, Ngài nói với các môn đồ, 46. “Các ngươi hãy coi chừng các thầy dạy giáo luật, những người ưa dạo quanh trong chiếc áo dài lụng thụng, muốn được chào hỏi kính cẩn giữa chợ, luôn dành chỗ ngồi tôn trọng nhất trong hội đường, và thích ngồi bàn danh dự nơi đám tiệc.

47. Họ nuốt nhà các bà góa, mà lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo bằng những bài cầu nguyện dài lê thê. Những người ấy sẽ nhận bản án nặng nề hơn.”

Bà Góa Dâng Hiến
(Mác 12:41-44)

1. Ngài nhìn lên và thấy những người giàu bỏ tiền dâng hiến vào thùng tiền dâng. 2. Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng xu.

3. Ngài nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, bà góa nghèo nầy đã bỏ vào thùng tiền dâng nhiều hơn những người khác, 4. vì mọi người khác đã dâng bằng tiền dư của họ, còn bà nầy đã lấy tất cả số tiền bà cần để nuôi mình mà bỏ vào, đó là tất cả tiền bà có để nuôi mình.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top