Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:27-40

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:27-40

Jesus_Sadducees
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 20:27-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi có thắc mắc về những điều khó hiểu trong Kinh Thánh, bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Nhóm người chất vấn Chúa trong khúc Kinh Thánh này là ai (20:27)? Quan điểm của họ về sự sống lại là gì (Công Vụ 23:8)? Tại sao họ hỏi Chúa về vấn đề này?
  2. Câu hỏi của họ đặt trên căn bản nào (20:28)?  Giả thuyết của họ là gì (20:29-32)?  Vấn đề khó xử mà họ nêu ra là gì (20:33)?
  3. Đức Chúa Jesus đã trả lời thắc mắc của họ như thế nào?  Điểm sai lầm căn bản nào trong câu hỏi của những người này đã được Chúa giải thích (20:34-35)?
  4. Xin liệt kê một số đặc điểm mà Đức Chúa Jesus dạy về cuộc sống của những người tin Chúa sau khi rời khỏi cuộc sống này (20:34-38).
  5. Câu chuyện bụi gai cháy mà Chúa trích dẫn trong nguyên văn được viết trong thì hiện tại.  Điều này liên hệ như thế nào đến điều Chúa đang giải thích (20:37-38)?
  6. Những người chất vấn Chúa đã phản ứng như thế nào (20:39)?  Họ đã trích dẫn ai để hỏi Chúa (20:28)?  Chúa trích dẫn ai để trả lời họ (20:37)? Tại sao họ không dám hỏi Chúa nữa (20:40)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những sự dạy dỗ nào trong Kinh Thánh mà bạn vẫn thắc mắc?  Bạn muốn hiểu những điều đó để áp dụng, hay chỉ để thỏa mãn sự hiểu biết cho cá nhân mình, hay cho một mục đích nào khác?  Có những hiểu lầm và ngộ nhận nào trong quan điểm của bạn cần được Chúa giải tỏa?
  2. Bạn phản ứng như thế nào với những người luôn tìm cách bắt bẽ những điều được ghi lại  trong Kinh Thánh?  Bạn và họ có đọc kỹ những phân đoạn Kinh Thánh liên hệ hay không? Bạn cần làm gì với những người thật lòng muốn tìm hiểu Kinh Thánh?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 20:27-40

Sự Sống Lại của Người Chết
(Mat 22:23-33; Mác 12:18-27)

27. Bấy giờ có mấy người Sa-đu-sê, những người cho rằng không có sự sống lại, đến gặp Ngài và hỏi 28. rằng, “Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em trai của một người có vợ rồi qua đời mà không con nối dõi thì em trai hay anh của người đó phải lấy người vợ góa ấy để lưu truyền dòng giống cho anh hay em mình. 29. Bây giờ có bảy anh em. Người thứ nhất lấy vợ rồi chết, không con; 30. người thứ hai, 31. rồi người thứ ba đều lấy người vợ góa ấy. Cứ thế bảy anh em đều lấy người đàn bà ấy và đều chết, không con nối dõi. 32. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. 33. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ.”

34. Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Con cái ở đời nầy cưới vợ gả chồng, 35. nhưng những ai được coi là xứng đáng để hưởng phước của đời kia và sống lại từ cõi chết thì khi ấy sẽ không cưới vợ hoặc gả chồng nữa. 36. Vì họ không thể chết nữa, bởi họ sẽ giống như các thiên sứ và là con cái Ðức Chúa Trời, vì họ là con cái của sự sống lại. 37. Còn về sự sống lại của người chết, Mô-sê cũng đã cho thấy điều ấy trong đoạn kinh văn về bụi gai cháy khi ông gọi Chúa là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của I-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. 38. Ðiều đó có nghĩa rằng Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống, vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.”

39. Nghe vậy mấy thầy dạy giáo luật nói, “Thưa Thầy, Thầy giải đáp hay quá!”

40. Từ đó họ không dám chất vấn Ngài điều gì nữa.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top