Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:20-26

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:20-26

penny3

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 20:20-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị hỏi một câu hỏi thật khó trả lời không?  Bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những nhà lãnh đạo Do Thái đã làm gì với Đức Chúa Jesus? Mục tiêu của họ là gì (20:20)?
  2. Họ làm bộ ca ngợi Chúa như thế nào (20:21)? Họ đã hỏi Chúa điều gì (20:22)?
  3. Xin phân tích nguy hiểm của cạm bẫy mà người Do Thái đã dàn dựng? Nếu Chúa trả lời “Hãy đóng thuế cho Sê-sa”, dân chúng sẽ phản ứng như thế nào (19:36, 48; 20:19)?  Nếu Chúa trả lời “Đừng đóng thuế”, chính quyền sẽ làm gì?
  4. Đức Chúa Jesus đã làm gì trước âm mưu của họ (20:23-24)?  Ngài đã trả lời như thế nào (20:25)?
  5. Xin phân tích những nguyên tắc Chúa dạy trong câu trả lời của Ngài?  Những người chất vấn Chúa đã phản ứng như thế nào trước câu trả lời của Ngài (20:26)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đã nhận gì từ Chúa?  Bạn đã trả gì cho Ngài?  Bạn có nghĩ là bạn dâng hiến cho Chúa quá nhiều hay không?  Tại sao?
  2. Bạn đã nhận gì từ đất nước, từ cộng đồng nơi bạn đang sống?  Bạn đã đóng góp gì cho những nơi đó?
  3. Bạn đã nhận gì từ gia đình?  Bạn đã làm gì cho gia đình của chính bạn?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 20:20-26

Chúa Giải Ðáp Việc Ðóng Thuế
(Mat 22:15-22; Mác 12:13-17)

20. Họ theo dõi Ngài và sai các mật thám giả làm người hiền lương đi theo Ngài, chờ nghe Ngài nói lỡ lời, để bắt nộp Ngài cho nhà cầm quyền và cho chính quyền của tổng trấn.

21. Họ hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng cứ theo chân lý dạy dỗ đường lối của Ðức Chúa Trời. 22. Chúng ta có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?”

23. Nhưng Ngài nhìn thấy rõ lòng xảo quyệt của họ nên nói với họ: 24. “Hãy cho Ta xem một đồng tiền. Hình ảnh và danh hiệu nầy của ai?” Họ đáp: “Của Sê-sa.”

25. Ngài phán: “Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Ðức Chúa Trời những gì của Ðức Chúa Trời.”

26. Trước mặt mọi người họ không thể bắt bẻ một lời nào của Ngài. Họ sững sờ trước câu trả lời của Ngài và im miệng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top