Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:9-19

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:9-19

vineyard_08
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 20:9-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nghe những chuyện thật vô lý nhưng lại vẫn xảy ra không?  Bạn nghĩ gì về những người đã hành động rất vô lý đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đã kể ngụ ngôn này trong trường hợp nào?  Ngụ ngôn Chúa kể liên hệ như thế nào đến câu hỏi về thẩm quyền trước đó (20:1-8)?
  2. Những nhân vật trong câu chuyện này là ai?  Người chủ đất đã làm gì?  Những người làm thuê có trách nhiệm gì, và họ đã hành động như thế nào (20:8-16)?  Tại sao?
  3. Người chủ đất, người thuê đất, đầy tớ của chủ đất, và con trai của chủ đất tiêu biểu cho ai? Công chúng đã phản ứng như thế nào sau khi nghe câu chuyện Chúa kể (20:16)?
  4. Câu Kinh Thánh được Chúa trích dẫn liên hệ như thế nào đến nội dung câu chuyện (20:17)?  Những người thợ xây tiêu biểu cho ai?  Tảng đá góc nhà tiêu biểu cho ai?  Chúa Jesus đã đưa ra lời cảnh cáo nào (20:18)?
  5. Những lãnh đạo Do Thái đã phản ứng như thế nào sau khi nghe câu chuyện (20:19)?  Vì sao? Giữa thẩm quyền của Đức Chúa Trời và loài người, thẩm quyền nào cao hơn?  Những nhà lãnh đạo Do Thái đã sợ ai (20:6, 19)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn nghĩ mình thuộc nhóm người nào trong câu chuyện này?  Tại sao?
  2. Giữa thẩm quyền của Đức Chúa Trời và thẩm quyền của loài người,  thẩm quyền nào có giá trị cao nhất với bạn?  Cuộc sống hằng ngày của bạn thể hiện nhận thức đó như thế nào?
  3. Đức Chúa Jesus là hòn đá góc nhà gánh chịu mọi gánh nặng, hay Ngài là gánh nặng cho bạn?
  4. Chúa đã trao cho bạn những tài năng và tài nguyên nào? Nếu Chúa muốn nhận lại một phần lợi tức từ những gì Ngài đã trao cho bạn, bạn phản ứng thế nào?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 20:9-19

Những Tá Ðiền Gian Ác
(Mat 21:33-46; Mác 12:1-12)

9. Ngài bắt đầu kể cho dân ngụ ngôn nầy: “Một người kia trồng một vườn nho, thuê các tá điền canh tác, rồi đi phương xa một thời gian khá lâu.  10. Ðến mùa hái nho, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi của vườn nho. Nhưng các tá điền đánh người đầy tớ ấy, rồi đuổi người ấy về tay không.

11. Ông sai một đầy tớ khác đến, nhưng chúng cũng đánh người ấy, làm nhục người ấy, và đuổi người ấy về tay không.

12. Ông lại sai một đầy tớ thứ ba đến, nhưng chúng cũng đánh đầy tớ ấy trọng thương, rồi quăng người ấy ra ngoài vườn.

13. Bấy giờ người chủ của vườn nho nói, ‘Ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến. Có lẽ họ sẽ kiêng nể nó.’

14. Nhưng khi các tá điền thấy người con ấy, chúng nói với nhau, ‘Con thừa kế đây rồi. Chúng ta hãy giết nó, để sản nghiệp của nó có thể thuộc về chúng ta.’

15. Thế là chúng đuổi cậu ấy ra ngoài vườn và giết cậu ấy. Vậy chủ của vườn nho sẽ làm gì đối với bọn ấy? 16. Ông sẽ đến và tiêu diệt bọn tá điền ấy, rồi trao vườn nho cho những người khác canh tác.”

Khi họ nghe như vậy, họ nói, “Không bao giờ có chuyện như thế.”

17. Nhưng Ngài nhìn họ và nói, “Vậy câu Kinh Thánh nầy, ‘Tảng đá bị những thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà’ có ý nghĩa gì? 18. Ai ngã nhằm đá ấy sẽ bị nát tan, còn đá ấy rơi trúng ai, kẻ đó sẽ bị nát thành bụi.”

19. Ngay giờ đó các thầy dạy giáo luật và các trưởng tế muốn ra tay bắt Ngài, nhưng họ sợ dân, vì họ biết Ngài kể ngụ ngôn đó để ám chỉ họ.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top