Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 20:1-8

Jesusinthetemple_05
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 20:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thắc mắc về động lực khiến một người làm những việc tốt hay không?  Bạn có đoán được vì sao người ấy làm những việc này?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện này xảy ra tại đâu?  Lúc đó Đức Chúa Jesus đang làm gì?  Ai là những người đã đến chất vấn Chúa (20:1)?  Họ chất vấn Chúa những điều gì (20:2)?
  2. Đức Chúa Jesus đã trả lời câu hỏi của họ như thế nào?  Vì sao Chúa không trả lời trực tiếp nhưng đáp lại bằng một câu hỏi? Câu hỏi của Chúa là gì (20:3-4)?
  3. Những người hỏi Chúa đã làm gì (20:5)?  Họ biết lời giải đáp cho câu hỏi của Chúa hay không?  Vì sao họ không trả lời bằng những gì họ đã biết?  Họ đã đáp lại như thế nào (20:6)?
  4. So sánh những việc Chúa làm với những việc Giăng Báp-tít đã làm, nếu họ nhận biết thẩm quyền của Giăng Báp-tít đến từ đâu, họ có thể hiểu thẩm quyền của Chúa đến từ đâu hay không?  Đức Chúa Jesus có cần trả lời những câu hỏi của họ hay không?  Ngài đã đáp lại họ như thế nào (20:8)?
  5. Nếu họ đã biết câu trả lời từ ban đầu, nguyên nhân sâu xa nào khiến họ đến chất vấn Chúa?  Mục đích của việc làm này là gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những việc nào, người nào, hay sự kiện nào đã giúp bạn nhận biết thẩm quyền của Chúa?  Thẩm quyền của Chúa đã ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của bạn?
  2. Có bao giờ bạn đã biết câu trả lời cho một vấn đề, nhưng bạn vẫn tìm cách hỏi Chúa? Vì sao?  Chúa đã trả lời cho bạn như thế nào?
  3. Vì sao những người gặp Chúa không dám nhìn nhận sự thật?  Còn bạn thì sao?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 20:1-8

Chất Vấn về Thẩm Quyền của Chúa
(Mat 21:23-27; Mác 11:27-33)

1. Một hôm đang khi Ngài dạy dỗ dân trong đền thờ và rao giảng Tin Mừng, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão đến gần Ngài 2. và nói với Ngài, “Hãy nói cho chúng tôi biết, ông lấy thẩm quyền nào làm những điều nầy? Hay ai ban cho ông thẩm quyền ấy?”

3. Ngài trả lời và nói với họ, “Ta cũng hỏi các ngươi một câu, các ngươi hãy trả lời Ta:  4. Phép báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ người?”

5. Họ thảo luận với nhau và nói, “Nếu chúng ta nói ‘Từ trời,’ ông ta sẽ hỏi lại, ‘Thế tại sao các ngươi không tin ông ấy?’ 6. Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ toàn dân sẽ ném đá chúng ta, vì họ đều tin rằng Giăng là đấng tiên tri.” 7. Vì thế họ trả lời rằng họ không biết phép báp-têm ấy đến từ đâu.

8. Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều nầy.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top