Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 19:41-48

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 19:41-48

Jesus_ClearsTheTemple_s

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 19:41-48

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi đến thăm một thành phố lớn, bạn muốn đi đâu?  Vì sao?  Bạn muốn thấy gì nơi đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong lời tiên tri của Đức Chúa Jesus về Jerusalem, điều gì sẽ xảy ra cho thành phố, cho dân chúng? Vì sao (19:41-44)?
  2. Sau khi vào thành Jerusalem, Chúa đi đâu (19:45)?  Ngài làm gì? Vì sao (19:46)?  Thực trạng tại đền thờ liên quan thế nào đến lời tiên tri Chúa phán trước đó?
  3. Những ngày sau đó, Chúa làm gì (19:47)?  Vì sao các lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo dân Do Thái tìm cách giết Chúa? Những điều Chúa làm khi Ngài vào thành Jerusalem có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định này? Vì sao họ chưa thể thực hiện ý định đó (19:48)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có điều nào bạn đã không làm đúng Lời Chúa, khiến Chúa phải lật đổ những điều đó trong cuộc đời của bạn hay không?  Khi việc đó xảy ra, bạn cảm thấy thế nào?
  2. Người nào, hay nơi nào, là Jerusalem, mà bạn mong Chúa thăm viếng?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 19:41-48

Chúa Khóc về Thành Giê-ru-sa-lem

41. Khi Ngài đến gần thành và thấy thành, Ngài khóc về thành 42. rằng, “Ước gì ngày nay chính ngươi biết những gì đem bình an đến cho ngươi; nhưng bây giờ những điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43. Vì những ngày đến, quân thù của ngươi sẽ đắp lũy chung quanh ngươi, bao vây ngươi, và công phá ngươi tứ phía. 44. Chúng sẽ san bằng ngươi thành bình địa và giết con cái của ngươi sống trong ngươi. Chúng sẽ không chừa một tảng đá nào trên một tảng đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”

Chúa Dẹp Sạch Ðền Thờ
(Mat 21:12-17; Mác 11:15-19; Gg 2:13-22)

45. Ngài đi vào đền thờ và bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra. 46. Ngài nói với họ, “Có lời chép rằng, ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện,’ Nhưng các ngươi đã biến nó thành ‘Sào huyệt của bọn cướp.’”

47. Hằng ngày Ngài dạy dỗ trong đền thờ; nhưng các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và những người lãnh đạo trong dân tìm cách giết Ngài, 48. tuy nhiên họ chẳng tìm được cách nào để thực hiện ý đồ đó, bởi vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài giảng dạy.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top