Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 19:28-40

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 19:28-40

Jesus_PalmSunday_01

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 19:28-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có những mơ ước nào bạn, hoặc những người thân yêu của bạn, mong chờ trong nhiều năm tháng hay không?  Khi điều đó xảy ra bạn cảm thấy thế nào?   Kết quả xảy ra có điều gì không hoàn toàn đúng như bạn dự tính?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus đang ở tại đâu (19:28)? Ngài đã giao cho hai môn đồ công việc gì (19:29)? Vì sao Chúa cần điều này? Họ có thể gặp vấn đề gì khi thực hiện công việc nầy (19:30)? Chúa dặn họ phải trả lời như thế nào (19:31)? Kết quả của việc làm theo lời Chúa ra sao (19:32-34)?
  2. Đức Chúa Jesus đã vào thành Jerusalem như thế nào? Đám đông tiếp đón Chúa từ đâu (19:36)? Họ đã làm gì  (19:37-38; Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-11; Giăng 12:12-19)?
  3. Chúa cỡi lừa vào thành thể hiện mục đích của Ngài như thế nào? Đoàn dân đã không cầu chúc hòa bình trên đất (19:38), họ trông đợi gì nơi Chúa (19:11; Xa-cha-ri 9:9)?  Sự trông đợi của đám đông khác với ý định của Chúa như thế nào?
  4. Tại sao những người Pha-ri-si muốn những người tôn ngợi Chúa phải im lặng (19:39)? Đức Chúa Jesus đã trả lời họ như thế nào (19:40)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Con lừa được Chúa dùng đã bước đi trong vinh quang với Chúa.  Bạn nghĩ rằng người chủ lừa có hối tiếc khi cho Chúa mượn lừa hay không?  Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã không trao cho Chúa vật Ngài muốn sử dụng?
  2. Nếu bạn là một môn đồ của Chúa có mặt trong ngày Chúa vào thành Jerusalem, bạn cảm thấy thế nào? Vài ngày sau, khi Chúa bị đóng đinh, bạn cảm thấy ra sao? Bạn cư xử như thế nào khi được ca ngợi hoặc bị chống đối?
  3. Bạn đang kỳ vọng gì nơi Chúa?  Bạn có lắng nghe những lời Chúa phán về những điều bạn đang trông mong hay không?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 19:28-40

Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn
(Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19)

28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30. và dặn rằng, “Hãy vào làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng, các ngươi sẽ thấy một con lừa tơ chưa được ai cỡi cột ở đó; hãy mở dây và dắt nó về đây. 31. Nếu ai hỏi các ngươi, ‘Tại sao các anh mở nó ra?’ các ngươi hãy đáp, ‘Chúa cần dùng nó.’”

32. Hai môn đồ ấy ra đi và gặp y như điều Ngài đã bảo họ. 33. Vừa khi họ mở dây cột con lừa, mấy người chủ con lừa hỏi họ, “Tại sao các anh mở dây cột con lừa nầy ra?” 34. Họ đáp, “Chúa cần dùng nó.”

35. Ðoạn họ dắt con lừa ấy đến Ðức Chúa Jesus. Họ lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa, rồi đỡ Ðức Chúa Jesus cỡi lên.

36. Ngài đi đến đâu, người ta trải áo choàng của mình ra trên đường đến đó.  37. Khi Ngài đến gần và sắp sửa đi xuống Núi Ô-liu, cả đoàn đông môn đồ Ngài bắt đầu lớn tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời cách vui mừng về những việc quyền năng họ đã chứng kiến.

38. Họ tung hô rằng, “Chúc tụng Vua, Ðấng nhân danh Chúa ngự đến! Bình an trên trời và vinh hiển trong nơi chí cao!”

39. Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin hãy quở trách các môn đồ của Thầy.”

40. Ngài trả lời họ và nói, “Ta nói với các ngươi, nếu những người ấy nín lặng, đá sẽ tung hô.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top