Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 19:11-27

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 19:11-27

Jesus_ParableMinas
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 19:11-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã không đầu tư thì giờ, tiền bạc, khả năng, công sức, … cho những điều mang lại lợi ích lâu dài hay không?  Nếu có cơ hội thứ hai, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus kể ẩn dụ này tại đâu?  Lý do có sự hiểu lầm nào khiến Chúa phải kể câu chuyện này (19:11)?
  2. Vị quý tộc trong câu chuyện này sẽ đi đâu? Tại sao ông ta phải đi (11:12)? Trước khi đi, vị quý tộc này đã làm gì? Những đầy tớ có trách nhiệm gì khi chủ đi vắng (12:13)?
  3. Những thần dân trong xứ của vị quý tộc này nghĩ gì về ông (12:14)?  Dầu thái độ của họ như vậy, vị quý tộc đã trở về trong cương vị nào (11:15)?
  4. Vị quý tộc đã làm gì sau khi trở về? Điều gì đã xảy ra với số tiền được giao cho người  đầy tớ thứ nhất và người đầy tớ thứ hai?  Vị quý tộc đã nói gì với hai người này?
  5. Việc hiểu sai ý định của chủ đã ảnh hưởng đến hành động và kết quả của người đầy tớ thứ ba như thế nào?  Có gì mâu thuẩn trong suy nghĩ và hành động của người này (19:20-23)? Kết quả dành cho người đó là gì (19:24)?
  6. Tại sao người chủ trao thêm tiền cho người đã có tiền (19:25)? Quyết định của người chủ trong câu 19:26 có mâu thuẫn với điều Chúa dạy trong Lu-ca 18:18-30 không? Tại sao?
  7. Người chủ, đầy tớ, và những người chống đối trong câu chuyện này tiêu biểu cho ai?  Câu chuyện Chúa kể đã giải tỏa những hiểu lầm như thế nào? Lời cảnh cáo nào được dành cho những người chống đối (19:27)? Chúng ta học được điều gì giữa trách nhiệm hôm nay và sự phán xử trong tương lai?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Chúa đã trao những tài năng và tài nguyên nào cho bạn? Nếu tối nay Chúa trở lại, bạn sẽ trả lời với Chúa như thế nào về những tài sản mà Chúa đã giao cho mình?
  2. Nếu Chúa cho bạn thêm một thời gian nữa, bạn cần phải làm gì để mang lợi ích cho những tài năng và tài nguyên mà Chúa giao đã cho bạn?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 19:11-27

Mười Nén Bạc
(Mat 25:14-30)

11. Ðang khi người ta lắng nghe những điều ấy, Ðức Chúa Jesus kể thêm một ngụ ngôn nữa vì Ngài đã đến gần Giê-ru-sa-lem, và người ta nghĩ rằng vương quốc Ðức Chúa Trời sắp thể hiện.

12. Ngài nói, “Một nhà quý tộc kia phải đi phương xa để nhận vương quyền rồi sẽ trở về. 13. Ông gọi mười đầy tớ của ông đến, giao cho họ mười nén bạc, và nói, ‘Hãy đem bạc nầy đi kinh doanh cho đến khi ta trở về.’

14. Nhưng dân trong xứ ghét ông; họ gởi một phái đoàn theo sau ông, tâu rằng, ‘Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi.’

15. Sau khi đã nhận vương quyền trở về, ông truyền cho những đầy tớ ông giao bạc đến để xem họ đã kinh doanh sinh lợi thể nào. 16. Người thứ nhất bước đến và nói, ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi được mười nén.’ 17. Ông nói, ‘Tốt lắm, thật là đầy tớ giỏi. Bởi vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, hãy cai trị mười thành.’ 18. Người thứ hai đến nói, ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi được năm nén.’ 19. Ông nói với người ấy, ‘Ngươi hãy cai trị năm thành.’

20. Kế đó một đầy tớ khác nữa đến, nói rằng, ‘Thưa chủ, đây là nén bạc của chủ mà tôi đã lấy khăn gói lại và cất kỹ. 21. Vì tôi sợ chủ, bởi vì chủ là người nghiêm ngặt, chủ thu trong chỗ không chi và gặt trong chỗ không gieo.’

22. Ông nói với người ấy, ‘Hỡi tên đầy tớ gian ngoa xảo quyệt kia, cứ theo lời miệng ngươi nói mà ta xét đoán ngươi. Ngươi biết ta là người nghiêm ngặt, ta thu trong chỗ không chi và gặt trong chỗ không gieo phải không? 23. Vậy tại sao ngươi không gởi bạc của ta vào ngân hàng để khi về ta sẽ thu cả vốn lẫn lời?’

24. Ông truyền cho những người đứng gần đó, ‘Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người có mười nén.’ 25. Họ nói với ông, ‘Thưa chủ, người ấy đã có mười nén rồi.’ 26. ‘Ta nói với các ngươi: ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả những gì họ đang có sẽ bị lấy đi. 27. Còn những kẻ thù của ta, những kẻ không muốn ta trị vì chúng, hãy đem chúng đến đây và giết chúng trước mặt ta.’”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top