Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 19:1-10

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 19:1-10

Jesus_Zacchaeus_01

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 19:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn cao bao nhiêu? Bạn nghĩ gì về chiều cao của mình? Có những thuận lợi hay bất lợi nào với chiều cao của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xa-chê là người như thế nào?  Ông muốn điều gì (19:1-4)? Điều gì ngăn trở Xa-chê thực hiện ý muốn đó? Chúa đã làm gì trước ước vọng của Xa-chê (19:5)?
  2. Tại sao Đức Chúa Jesus muốn đến nhà Xa-chê (19:5)? Phản ứng của Xa-chê như thế nào (19:6)? Tại sao việc Chúa làm khiến những người khác khó chịu (19:7)?
  3. Xa-chê có những quyết định gì sau khi gặp Đức Chúa Jesus (19:8)?  Xin so sánh giữa Xa-chê và vị quan giàu có (18:18-30) trong cách họ gặp Chúa và phản ứng của họ sau khi tiếp xúc với Chúa?
  4. Đức Chúa Jesus đã nói điều gì (19:9-10)?  Theo bạn lời nói của Chúa có làm cho đoàn dân ngưng đàm tiếu không?  Tại sao? Lời phán của Chúa bày tỏ điều gì về Xa-chê và về chính Ngài?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đã gặp Chúa trong hoàn cảnh nào? Bạn đã có những nỗ lực nào để tìm gặp Chúa? “Cây sung” nào giúp bạn từ đó nhìn thấy Chúa? Lúc đó, bạn đang đứng trên thân cây hay đang chơi vơi ngoài nhánh? Chúa đã làm gì khiến bạn rời nơi đó để gặp Ngài?
  2. Bạn đã quyết định thay đổi điều gì sau khi mời Chúa vào nhà?
  3. Ai là người có tội trong nơi bạn đang sống? Có bao giờ bạn xầm xì khi hội thánh tiếp xúc với những người này để đưa họ đến với Chúa hay không?
  4. Nhiều người cho rằng đa số tài sản của Xa-chê là của cải bóc lột từ những người khác. Theo ký thuật trong Kinh Thánh, nếu Xa-chê làm đúng như lời ông đã hứa với Chúa, sau khi đã dùng 50% tài sản để giúp người nghèo, nếu ông dùng tất cả 50% của phần tài sản còn lại để bồi thường gấp tư cho những người đã bị ông làm thiệt hại thì tối đa số tài sản bất chính của Xa-chê là 12,5%.  Chắc chắn sau khi Xa-chê làm theo điều ông hứa với Chúa, ông không trở thành một người vô sản.  Như vậy, thật ra có phải đa số tài sản của Xa-chê là của cải bóc lột như nhiều người thường nghĩ hay không?  

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 19:1-10

Chúa Vào Nhà Xa-chê

1. Ngài vào Thành Giê-ri-cô và đi xuyên qua thành.  2. Nầy, trong thành có một người tên là Xa-chê. Ông làm trưởng ty thuế vụ và giàu có. 3. Ông muốn xem Ðức Chúa Jesus là ai, nhưng vì đám đông ông không thể thấy Ngài, bởi vì ông lùn.  4. Vì thế ông chạy về phía trước và leo lên một cây sung để có thể thấy Ngài, vì Ngài sẽ đi ngang qua đó.

5. Khi Ðức Chúa Jesus đến chỗ đó, Ngài ngước nhìn lên và nói với ông, “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ngươi.”

6. Xa-chê vội vàng leo xuống và vui mừng tiếp Ngài vào nhà ông.

7. Thấy vậy mọi người xầm xì với nhau, “Ông ấy vào làm khách trong nhà một kẻ tội lỗi.”

8. Bấy giờ Xa-chê đứng dậy và thưa với Chúa, “Lạy Chúa, nầy, con lấy phân nửa tài sản của con cho người nghèo, và nếu con gian dối đoạt lấy của ai bất cứ điều gì, con sẽ đền lại gấp tư.”

9. Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến nhà nầy, bởi người nầy cũng là con cháu của Áp-ra-ham. 10. Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị chết mất.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top