Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:35-43

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:35-43

Jesus_Blindman_01

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 18:35-43

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, khi bạn muốn làm một điều gì tốt, nhưng bị ngăn trở, bạn cảm thấy thế nào?  Bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện xảy ra tại đâu (18:35)?  Nhân vật chính trong câu chuyện này là ai? Người ấy bắt lấy cơ  hội gặp Chúa như thế nào? Bạn biết gì về hoàn cảnh, về đức tin, về quyết tâm của người ấy (18:35-43)?
  2. Các môn đồ của Chúa đã đối xử với người này như thế nào? Xin so sánh sự hiểu biết Chúa của người này (18:37-43) với sự hiểu biết Chúa của các sứ đồ (18:34).
  3. Xin cho biết bốn điều Đức Chúa Jesus đã làm cho người này (18:40-42)?  Chuyện gì đã xảy ra cho người ấy (18:43)?  Chúa muốn dạy các sứ đồ và người tin Chúa ngày nay điều gì qua câu chuyện này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đã bao lần, vì những dư luận của những người chung quanh, bạn đã để Chúa “đi lướt qua” cuộc đời bạn?  Bạn có muốn Chúa dừng chân lại để tâm sự và thay đổi cuộc đời bạn không?
  2. Nếu hôm nay Chúa hỏi bạn: Con muốn Ta làm gì cho con?  Bạn sẽ thưa với Chúa điều gì?
  3. Có bao giờ bạn, hay những người trong Hội Thánh của bạn, ngăn trở một người nào, hay một nhóm người nào, đến với Chúa hay không?  Tại sao?
  4. Có bao giờ bạn làm ngơ trước những người có nhu cầu thật sự cần được giúp đỡ? Chúa nhắc bạn điều gì qua bài học Kinh Thánh này?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 18:35-43

Chúa Chữa Lành Người Mù
(Mat 29:29-34; Mác 10:46-52)

35. Khi Ngài đến gần Thành Giê-ri-cô, ở đó có một người mù ngồi bên lề đường ăn xin.  36. Nghe tiếng đám đông đi qua, ông hỏi có chuyện gì xảy ra. 37. Họ nói với ông rằng Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét sắp đi ngang qua đây.

38. Ông kêu to rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Vua Ða-vít, xin thương xót con!” 39. Những người đi trước đám đông rầy la ông, bảo ông im, nhưng ông càng gào to hơn, “Lạy Con Vua Ða-vít, xin thương xót con!”

40. Ðức Chúa Jesus đứng lại và truyền đem ông đến với Ngài; khi ông đến gần, Ngài hỏi ông, 41. “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Ông đáp, “Lạy Chúa, xin cho con được thấy trở lại.”

42. Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy thấy trở lại; đức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.”

43. Ngay lập tức ông thấy được. Ông đi theo Ngài và tôn vinh Ðức Chúa Trời, và mọi người trong đoàn dân thấy vậy đều ca ngợi Ðức Chúa Trời.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top