Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:31-34

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:31-34

Jesus_Disciples_01

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 18:31-34

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi phải đối diện với một quyết định khó khăn, ai là người bạn muốn chia sẻ, tâm tình?  Bạn cảm thấy như thế nào nếu người đó không hiểu bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa đã gọi ai để báo tin về những việc quan trọng sắp xảy ra?  Tại sao Chúa làm như vậy (18:31)?
  2. Những điều rất quan trọng Chúa loan báo sẽ xảy ra là gì (18:32-33)?  Những điều này khác hẳn vinh quang Nước Trời mà các sứ đồ đang hy vọng như thế nào? Những điều này đã được ghi chép ở đâu (18:31)?
  3. Tại sao các sứ đồ không hiểu điều Chúa trình bày (18:34)?  Đây có phải là lần đầu tiên Chúa tỏ bày điều này không (9:22)?  Khi không hiểu điều Chúa nói, họ nên làm gì? Tại sao các sứ đồ vẫn không hiểu (9:45)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có biết chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn, cho gia đình bạn, cho hội thánh của bạn, và cho thế giới mà chúng ta đang sống hay không?  Nếu có, bạn có sẵn sàng để đối diện với những nan đề lẫn phước hạnh sẽ đem đến hay không?
  2. Nếu bạn chưa biết chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn, bạn cần làm gì?  Bạn có biệt riêng thời giờ để tương giao với Chúa không?  Bạn có hỏi Chúa về những điều bạn chưa hiểu hay không?
  3. Tại sao có nhiều người theo Chúa ngày nay vẫn không hiểu Kinh Thánh?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 18:31-34

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
(Mat 20:17-19; Mác 10:32-34)

31. Sau đó Ngài đem mười hai sứ đồ riêng ra và nói với họ, “Nầy, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và tất cả những gì các tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. 32. Vì Con Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, và sẽ bị nhạo báng, làm nhục, và phỉ nhổ. 33. Sau khi đánh đòn Người, chúng sẽ giết Người, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.”

34. Tuy nhiên họ chẳng hiểu gì về những điều ấy; ý nghĩa những lời ấy đã bị che khuất đối với họ, và họ không nhận thức được những điều Ngài nói.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top