Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:18-30

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:18-30

Jesus_Richman_s

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 18:18-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu phải cho đi những vật giá trị mà bạn đang có, vật gì bạn khó từ bỏ nhất?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vị quan trong câu chuyện này đã hỏi Đức Chúa Jesus vấn đề gì (18:18)? Câu hỏi thể hiện quan điểm nào?
  2. Trong phần đầu của câu trả lời, Đức Chúa Jesus muốn người này nhận biết điều gì (18:19)?  Đức Chúa Jesus chỉ trích dẫn một phần của mười điều răn (18:20). Những điều răn nào Chúa không nhắc đến (Xuất 20:1-17)?  Tại sao?
  3. Sau khi nghe vị quan trả lời (18:21), Chúa trao cho ông một điều răn nữa là gì (18:22)?  Phản ứng của vị quan như thế nào? Tại sao (18:23)?
  4. Vì sao rất khó cho người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời (18:24-25)?  Vấn đề được người nghe mở rộng thêm như thế nào (18:26)?
  5. Theo lời Chúa dạy, yếu tố căn bản nào khiến người giàu có, quyền thế, lẫn người lao động, nghèo nàn có thề được vào vương quốc của Đức Chúa Trời (18:27-30)?  Trong bài học tuần trước, Chúa có nhắc đến một yếu tố khác để được vào vương quốc của Đức Chúa Trời, yếu tố đó là gì (18:17)?
  6. Dựa vào những yếu tố trong câu chuyện này, làm thể nào để một người trở thành môn đệ của Chúa, để được vào vương quốc của Đức Chúa Trời, và để được hưởng sự sống đời?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu Chúa trao cho bạn mạng lệnh tương tự như mạng lệnh Chúa đã trao cho vị quan, bạn sẽ làm gì?  Điều gì đã và đang ngăn trở bạn theo Chúa?
  2. Nếu bạn đang theo Chúa, bạn đã kinh nghiệm được Chúa ban phước và bù đắp lại những mất mát mà bạn chấp nhận theo Chúa như thế nào?  Bạn có thêm bao nhiêu người thân trong gia đình của Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 18:18-30

Một Vị Quan Giàu Có
(Mat 19:16-30; Mác 10:17-31)

18. Một vị quan kia hỏi Ngài rằng, “Thưa Thầy thiện hảo, tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời?”

19. Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Chẳng có ai thiện hảo ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời.  20. Ngươi biết các điều răn nầy: ‘Ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Ngươi chớ giết người. Ngươi chớ trộm cắp. Ngươi chớ làm chứng dối. Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’”

21. Người ấy đáp, “Tôi đã giữ tất cả những điều đó từ khi còn trẻ.”

22. Khi Ðức Chúa Jesus nghe thế, Ngài nói với ông, “Ngươi còn thiếu một điều: hãy bán tất cả những gì ngươi có, đem tiền phân phát cho người nghèo, để ngươi có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.”

23. Khi ông nghe thế, ông trở nên rất buồn, vì ông rất giàu.

24. Khi Ðức Chúa Jesus thấy ông rất buồn, Ngài nói, “Người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời thật khó thay!  25. Vì con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời.”

26. Những người ở đó nghe thế bèn nói, “Nếu vậy thì ai có thể được cứu?”

27. Ngài đáp, “Những gì không thể làm được đối với loài người đều có thể làm được đối với Ðức Chúa Trời.”

28. Phi-rơ nói, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy.”

29. Ngài đáp, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không ai rời nhà, xa vợ, lìa anh em hoặc cha mẹ hoặc con cái vì vương quốc Ðức Chúa Trời 30. mà sẽ không nhận lại bội phần hơn trong đời nầy và sự sống đời đời trong đời sau.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top