Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:9-14

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:9-14

Jesus_PhariseeTaxCollector

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 18:9-14

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Lúc cầu nguyện, bạn suy nghĩ về điều gì?  Bạn hướng lòng về Chúa hay nghĩ về chính mình, hoặc suy nghĩ về người khác?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Ẩn dụ này được dành cho ai? Về vấn đề gì? Liên hệ đến người nào (18:9)?
 2. Câu chuyện xảy ra tại đâu? Hai nhân vật trong câu chuyện này là ai?  Họ tiêu biểu cho những hạng người nào trong xã hội Do Thái (18:10)?
 3. Người Pha-ri-si đã cầu nguyện như thế nào?  Ông nghĩ gì về mình?  Ông nghĩ gì về người thâu thuế? Ông có thái độ nào với Chúa (18:11-12)?
 4. Người thâu thuế đã làm gì?  Ông đã cầu nguyện như thế nào?  Người thâu thuế có suy nghĩ gì về người Pha-ri-si hay không?  Thái độ của ông bày tỏ điều gì (18:13)?
 5. Theo Đức Chúa Jesus, lời cầu nguyện của ai được Đức Chúa Trời lắng nghe? Tại sao (18:14)? Ẩn dụ này liên hệ hay bổ sung điều gì cho sự cầu nguyện mà Chúa đã dạy trước đó (18:1-8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn có điểm nào giống người Pha-ri-si?  Bạn có điểm nào giống người thâu thuế?
 2. Nếu người thâu thuế trong câu chuyện này đến nhà thờ hay nhóm học Kinh Thánh của bạn, bạn sẽ tiếp đón người đó như thế nào? a. với vòng tay mở rộng b. với sự nghi ngờ c. với sự khinh bỉ d. như một tội nhân.
 3. Nếu người Pha-ri-si trong câu chuyện này đến nhà thờ hay nhóm học Kinh Thánh của bạn, bạn sẽ tiếp đón người đó như thế nào?  a. với thái độ hoan nghinh b. với tinh thần đồng cảm c. với thái độ lạnh lùng d. với lòng xót thương.
 4. Nếu nhóm của bạn có nội quy không nhận thành viên là tội nhân (như người thâu thuế) hay người kiêu ngạo (như người Pha-ri-si), theo bạn nhóm của bạn sẽ có bao nhiêu thành viên?  Thái độ cần phải có để tiếp nhận những người này vào nhóm của bạn là gì? a. Lòng khoan dung b. Sự kiên nhẫn c. Tinh thần cảm thông.
 5. Nếu câu chuyện Chúa kể xảy ra trong thời đại chúng ta, nhóm người nào là người Pha-ri-si? Nhóm người nào tiêu biểu cho người thâu thuế? Lời cầu nguyện nào cần được viết lại và lời cầu nguyện nào vẫn giữ nguyên?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 18:9-14

Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế

9. Ngài cũng kể ngụ ngôn nầy để dạy những người cậy mình, cho mình là công chính, mà khinh chê người khác.

10. “Hai người đi lên đền thờ để cầu nguyện; một người là người Pha-ri-si, còn người kia là người thu thuế.

11. Người Pha-ri-si đứng riêng ra và cầu nguyện thế nầy, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không như những người khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế nầy. 12. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và con dâng một phần mười mọi lợi tức của con.’

13. Còn người thu thuế đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa rằng, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi.’

14. Ta nói với các ngươi, người thu thuế nầy, khi đi xuống để về nhà mình, đã được xưng công chính chứ không phải người kia, vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top