Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:1-8


Jesus_PersistentWidow
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 18:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Lúc nhỏ, bạn đã làm gì để thuyết phục người khác làm theo ý mình?  Mua chuộc, áp lực, nài nĩ, dùng nước mắt?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Ẩn dụ này được Chúa dùng để dạy dỗ ai?  Mục đích của câu chuyện là gì (18:1)?
 2. Nhân vật đầu tiên trong câu chuyện này là ai?  Ông có quyền hạn gì trong xã hội?  Một người “không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không nể ai” là một người như thế nào (18:2)?
 3. Nhân vật thứ hai trong câu chuyện này là ai? Hoàn cảnh của người này trong xã hội Do Thái như thế nào (Giê-rê-mi 22:3; Ê-sai 1:17)? Người này đã yêu cầu điều gì (18:3)?  Kết quả ra sao (18:4)?  Bà đã làm gì (18:5)?
 4. Đức Chúa Jesus dạy các môn đồ hãy suy nghĩ điều gì (18:6)?  Bạn học được gì trong câu nói của quan tòa (18:4-5)? Đức Chúa Trời có gì giống và không giống với vị quan tòa trong câu chuyện này?
 5. Xin so sánh mối quan hệ của Đức Chúa Trời với người tin Ngài và mối quan hệ của vị quan tòa với người góa phụ.  Vì sao Đức Chúa Jesus kết luận rằng Đức Chúa Trời không chậm trễ cứu giúp người cầu xin Ngài (18:7)?
 6. Trong khi Chúa sẵn sàng cứu giúp, vì sao nhiều người không được Đức Chúa Trời cứu giúp (18:8)? Qua câu chuyện này, hai điều Chúa muốn các môn đồ phải có trong sự cầu nguyện là gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong sự cầu nguyện, bạn là người kiên trì hay dễ bỏ cuộc?  Vì sao?
 2. Động lực nào khiến người góa phụ này kiên trì nài xin? Bạn đã cầu nguyện với động lực nào?
 3. Có vấn đề nào bạn đã cầu nguyện trong quá khứ nhưng chưa được Chúa trả lời, qua lời khuyên của Chúa trong câu chuyện này, bạn nên cầu nguyện trở lại hay không?
 4. Có bao giờ bạn cầu nguyện cho những bất công đang xảy ra trong cuộc sống hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 18:1-8

Góa Phụ và Quan Án Bất Công

1. Bấy giờ Ngài kể cho họ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí.

2. Ngài nói, “Trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Ðức Chúa Trời và cũng không vị nể người nào.  3. Trong thành đó cũng có một góa phụ. Bà đó cứ đến kêu nài với quan tòa, ‘Xin ngài thực thi công lý cho tôi đối với kẻ nghịch tôi.’  4. Quan tòa ấy từ chối đã lâu, nhưng cuối cùng ông tự nhủ, ‘Dù ta không kính sợ Ðức Chúa Trời và không vị nể người nào, 5. nhưng vì bà góa nầy cứ đến quấy rầy ta, ta phải thực thi công lý cho bà ấy, kẻo bà ấy cứ đến mãi, làm mệt mỏi ta.’”

6. Ðoạn Chúa nói tiếp, “Hãy nghe những lời quan tòa bất công ấy nói. 7. Vậy lẽ nào Ðức Chúa Trời không thực thi công lý cho những người được chọn, những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà chậm trễ cứu giúp họ sao?  8. Ta nói với các ngươi: Ngài sẽ vội vàng thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Con Người sẽ thấy đức tin còn trên mặt đất chăng?”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top