Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:11-19

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:11-19

Jesus_HealLeper
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 17:11-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị bệnh nặng phải bị cách ly một thời gian dài hay không?  Bạn cảm thấy như thế nào trong thời gian đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa gặp ai khi Ngài trên đường đến Jerusalem (17:11)? Ngài gặp họ ở đâu?
  2. Bạn biết gì về bệnh phung? Những người bị bệnh này bị đối xử như thế nào (II Các Vua 7:3-11; II Sử Ký 26:16-23)? Tại sao họ đứng từ xa kêu cầu Chúa (17:12)?
  3. Những người bị bệnh phung đã cầu xin Chúa điều gì (17:13)?  Họ đã được chữa lành như thế nào (17:14)? Trong sự chữa lành, phần nào đến từ Chúa và phần nào đến từ họ?
  4. Người Sa-ma-ri đã làm gì sau khi được chữa lành (17:15-16)? Chúa đã hỏi ông  điều gì (17:17-18)? Vì sao chín người Do Thái và người Sa-ma-ri này đã cư xử khác nhau?  Chúa đã nói gì với người Sa-ma-ri (17:19)?
  5. Điều gì khiến người bệnh được lành (17:19)?  Điều gì khiến Chúa đẹp lòng (17:17-18)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có bao giờ ở trong tâm trạng của một người bị hất hủi, xa lánh hay không? Chuyện đó xảy ra khi nào và vì sao? Bạn đã thoát khỏi hoàn cảnh đó như thế nào? Bạn có muốn quay lại tình trạng đó hay không?
  2. Ai là những người đang bị xa lánh trong cộng đồng của bạn?  Lý do nào bạn không muốn tiếp xúc với những người đó?  Làm thế nào bạn, hay Hội Thánh của bạn, có thể giúp họ trở nên tốt đẹp hơn?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 17:11-19

Chúa Chữa Lành Mười Người Phung

11. Trên đường đến Giê-ru-sa-lem Ngài đi qua vùng giáp ranh giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12. Khi Ngài vào một làng kia, mười người phung ra đón Ngài. Họ đứng cách xa, 13. cất tiếng lớn kêu van, “Lạy Jesus, Thầy ôi, xin thương xót chúng tôi.”

14. Thấy vậy, Ngài bảo họ, “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi đường, họ thấy phung hủi trên người biến sạch.

15. Một người trong họ, khi thấy mình được chữa lành, liền quay lại, lớn tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời. 16. Người ấy quỳ sấp mặt xuống đất nơi chân Ngài và cảm ơn Ngài, và người ấy là một người Sa-ma-ri.

17. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói, “Chẳng phải cả mười người đều được sạch phung sao? Còn chín người kia ở đâu? 18. Tại sao không ai trở lại và tôn vinh Ðức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy?”

19. Ðoạn Ngài nói với người ấy, “Hãy đứng dậy và đi. Ðức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top