Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:5-10

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:5-10

DuaHau_01
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 17:5-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải đối diện với những điều quá khó để thực hiện?  Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các sứ đồ nài xin Chúa điều gì (17:5)?  Tại sao họ xin Chúa điều này? Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào (17:6)?
  2. Xin phân tích ý nghĩa của đức tin như hạt cải?   Vì sao khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa thì những việc dường như không thể nào xảy ra lại có thể xảy ra (1:37)?
  3. Người đầy tớ trong ví dụ này tượng trưng cho ai (17:7)?  Sau khi làm xong công việc ngoài đồng, người đó phải gặp ai (17:8-9)?  Thái độ thích hợp của người đó là gì (17:10)?
  4. Qua lời dạy của Chúa trong các câu 17:1-10, bốn đặc điểm của một người theo Chúa mà mỗi chúng ta cần có là gì? Điều nào bạn cảm thấy khó thực hiện nhất?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tính điểm từ 1 (thấp nhất) đến 10 (cao nhất), đức tin của bạn thuộc thuộc mức nào trong việc tin cậy Chúa sẽ thực hiện những điều dường như không thể xảy ra? Tại sao?
  2. Điều lớn nhất, hay kỳ diệu nhất, mà Chúa đã làm cho bạn trong năm qua là gì?
  3. Qua các câu Kinh Thánh 17:1-10, Chúa muốn bạn có thái độ nào với Chúa, với công việc Chúa, với chính mình, và với tha nhân?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 17:5-10

Sức Mạnh của Ðức Tin

5. Các sứ đồ thưa với Ngài, “Xin thêm đức tin cho chúng con.”

6. Chúa đáp, “Nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo cây dâu nầy, ‘Hãy nhổ gốc lên và trồng dưới biển,’ thì nó sẽ vâng lời các ngươi.”

Tinh Thần Khiêm Tốn Phục Vụ

7. “Có người nào trong các ngươi bảo đầy tớ mình vừa đi cày về hay vừa chăn chiên ở ngoài đồng về, ‘Hãy mau ngồi xuống ăn’ chăng? 8. Chứ không phải người ấy bảo đầy tớ mình, ‘Hãy nấu cơm cho tôi ăn, hãy thắt lưng hầu bàn trong khi tôi ăn uống, rồi sau đó anh mới ăn uống’ chăng? 9. Người ấy há mang ơn đầy tớ đó khi nó làm theo lệnh mình chăng?

10. Các ngươi cũng thế, khi các ngươi làm xong những gì đã được ra lệnh, hãy nói, ‘Chúng tôi là những đầy tớ vô ích, những gì chúng tôi đã làm chỉ là bổn phận của chúng tôi.’”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top