Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 16:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 16:1-12

Jesus_ShrewdManager
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 16:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị đuổi việc không?  Bạn nghĩ gì về những việc tương lai mà bạn có thể, hoặc không thể làm? Bạn đã làm gì với những suy nghĩ đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người quản gia trong câu chuyện này đối diện với tình trạng khó khăn nào (16:1-2)?  Người quản gia đã làm gì khi biết tương lai của mình (16:3-7)?  Tại sao người chủ khen người quản gia gian giảo này (16:8)?
  2. Đức Chúa Jesus tóm tắt câu chuyện như thế nào (16:9)?  Chúa muốn dạy điều gì?  Chúa giải thích ý của Ngài như thế nào trong các câu 16:10-12?
  3. Dựa vào lời Chúa dạy, người quản gia này là người trung tín hay bất trung? Vì sao người quản gia này bị mất việc (16:1, 16:12)?  Xin cho biết vì sao các môn đồ của Chúa cần được nghe ẩn dụ này (16:1)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đã lãng phí điều gì mà Chúa đã giao cho bạn: thì giờ, tài năng, hay tiền bạc?  Nếu bạn biết trong một thời gian ngắn nữa bạn không còn những điều đó, bạn sẽ làm gì?
  2. Bạn có bao giờ hối tiếc về những cơ hội Chúa đã trao cho bạn nhưng bạn đã phung phí không sử dụng đúng hay không?  Nếu Chúa cho bạn một cơ hội khác, bạn sẽ làm gì?
  3. Bạn đã đầu tư những tài sản trong đời này cho cuộc sống vĩnh hằng như thế nào?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 16:1-12

Người Quản Gia Bất Chính

1. Bấy giờ Ngài cũng nói với các môn đồ, “Một người giàu kia có một quản gia, và quản gia ấy bị tố cáo là hoang phí tài sản của chủ. 2. Chủ gọi quản gia ấy đến và bảo, ‘Anh đã làm gì mà tôi nghe báo cáo như thế? Hãy khai trình việc quản lý của anh cho tôi xem, vì anh sẽ không làm quản gia nữa.’

3. Quản gia ấy tự nhủ, ‘Ta sẽ làm gì bây giờ, vì chủ cách chức quản gia của ta? Cuốc đất thì ta không đủ sức, còn ăn mày thì xấu hổ quá. 4. Thôi ta biết phải làm gì rồi, để khi bị mất chức quản gia, sẽ có người tiếp ta vào tạm trú trong nhà họ.’

5. Quản gia ấy bèn gọi từng con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất, ‘Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?’ 6. Người ấy đáp, ‘Một trăm thùng dầu.’ Anh bảo, ‘Hãy lấy giấy nợ của ông, ngồi xuống mau, và viết năm chục.’ 7. Rồi anh hỏi người khác, ‘Ông nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp, ‘Một trăm thùng lúa.’ Anh bảo người ấy, ‘Hãy lấy giấy nợ của ông và viết tám chục.’

8. Chủ khen người quản gia bất lương ấy, vì anh ta đã hành động cách tinh ranh. Thật vậy, khi xử sự với người đồng thời của mình, con cái của thế gian nầy hành động tinh ranh hơn con cái của ánh sáng.

9. Nên Ta nói với các ngươi, hãy dùng tiền của bất chính để kết thêm bạn bè, hầu khi tiền của ấy hết, họ sẽ tiếp các ngươi vào ở với họ mãi.”

10. “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. 11. Vậy nếu các ngươi không trung tín đối với của cải phi nghĩa, ai dám trao cho các ngươi quản lý của cải chân chính? 12. Nếu các ngươi không trung tín đối với những gì của người khác, ai dám trao cho các ngươi những gì các ngươi có khả năng quản lý?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top