Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:25-32

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:25-32

prodigalson_4sCùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 15:25-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình đã hy sinh làm việc quá nhiều cho Chúa hay không?  Có khi nào bạn bất bình vì Chúa quá khoan dung với những người lầm lạc?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người con trai lớn có những ưu điểm nào (15:27)?  Nhận thức sai lầm nào khiến người này không vui hưởng phước hạnh trong những năm tháng làm việc tại nhà cha mình (15:29, 31)?
  2. Người con trai lớn nhận xét về người em như thế nào (15:30)? Cậu gọi em mình là gì (15:30)? Từ ngữ đó thể hiện thái độ cố chấp nào trong mối quan hệ với em?  Tại sao cậu từ chối chung vui với gia đình?
  3. Người cha khẳng định mối quan hệ giữa hai người con như thế nào (15:31)? Người cha nhắc lại lý do nào cả gia đình cần phải vui mừng (15:32)?
  4. Trong hai nhóm người Chúa đang tiếp xúc, người con lớn tượng trưng cho ai và người con út tiêu biểu cho ai?  Tại sao Chúa không kể tiếp câu chuyện xem người con lớn đã trả lời như thế nào nhưng Ngài ngưng tại đó?  Người Pha-ri-si đã phản ứng ra sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo bạn, lúc mới về nhà, nếu người em gặp người anh trước khi gặp cha, kết cuộc câu chuyện sẽ ra sao?  Bạn có nghĩ rằng thái độ và quan điểm của bạn, hay của một số người trong hội thánh, có thể ảnh hưởng đến kết quả trong việc dẫn đưa tội nhân trở về với Chúa hay không?
  2. Như người anh trong câu chuyện này, một số người không muốn có liên hệ nào với một số người khác trong nhà của Chúa.  Các câu Kinh Thánh 15:24, 30-32 nhắc bạn điều gì?
  3. Nhận thức sai lầm nào khiến bạn trong những năm qua không thể vui hưởng phước hạnh mà Chúa luôn dành cho bạn?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 15:25-32

25. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh về gần đến nhà và nghe có tiếng đàn ca nhảy múa, 26. anh gọi một đầy tớ đến và hỏi xem trong nhà có chuyện gì.

27. Người ấy đáp, ‘Em cậu vừa trở về. Cha cậu đã bắt bò con mập làm thịt, vì thấy cậu ấy trở về bình an mạnh khỏe.’

28. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà; vì thế cha anh đi ra và khuyên anh.

29. Nhưng anh trả lời và nói với cha anh, ‘Cha xem đó, bao nhiêu năm nay con phục vụ cha, con không bao giờ làm trái lệnh cha, nhưng chưa bao giờ cha cho con một con dê con để con vui vẻ với bạn bè. 30. Nhưng khi thằng con ấy của cha, đứa đã phung phí gia tài của cha với phường đĩ điếm, trở về thì cha làm thịt bò con mập ăn mừng!’

31. Nhưng người cha nói với anh, ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha. Tất cả những gì của cha là của con. 32. Nhưng bây giờ chúng ta nên làm tiệc ăn mừng và vui vẻ, vì em con đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ đã tìm lại được.’”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top