Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:1-7

sheep_02Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 15:1-7

 Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đi dự tiệc mà phải ngồi gần với những người bạn không thích hay không?  Nếu người quen của bạn giao du với những người đó, bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hai nhóm người khác nhau đã tiếp xúc với Chúa trong câu chuyện này là ai (15:1-2)? Nhóm thứ nhất gặp Chúa để làm gì (15:1)? Nhóm thứ hai đã làm gì (15:2)?
  2. Những người Pha-ri-si trách Chúa hai điều nào (15:2)? Trong cách nhìn của người Pha-ri-si tại sao Chúa không nên giao tiếp với người thâu thuế và những người có tội? Trong quan niệm của người Do Thái, việc ăn chung với một người nào đó mang ý nghĩa gì (Thi Thiên 41:9)?
  3. Câu chuyện Chúa kể liên hệ như thế nào đến lời xì xầm của người Pha-ri-si? Con chiên lạc, người chăn chiên, và 99 con chiên trong bầy tiêu biểu cho ai (15:3-4)?
  4. Người chăn trong câu chuyện này đã làm gì (15:4-6)? Tại sao người chăn không dẫn con chiên lạc trở về mà phải cõng trên vai (15:5)?  Chúa dùng hình ảnh này để nói lên điều gì?  Bạn học biết gì về tấm lòng của Chúa qua câu chuyện này?
  5. Có bao nhiêu lần chữ vui được nhắc đến trong câu chuyện này (15:5-7)? Ai là người vui và ai là người cảm thấy khó chịu?  Tại sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo lời Chúa dạy trong câu chuyện này, bạn thuộc nhóm người nào: là người cùng Chúa đi ra tìm chiên lạc và chung vui với Chúa, hay là những người đứng xầm xì phê phán?
  2. Có bao giờ bạn hay hội thánh của bạn tổ chức tiệc mừng những người được cứu hay không?  Tại sao có hoặc tại sao không?
  3. Có bao giờ bạn đã đi lạc xa khỏi nhà của Chúa hay không?  Chúa đã làm gì để đem bạn trở về?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 15:1-7

Con Chiên Lạc
(Mat 18:12-14)

1. Khi ấy tất cả những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Ngài để nghe Ngài giảng dạy.  2. Thấy vậy những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật lầm bầm rằng, “Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng.”

3. Vì vậy Ngài kể cho họ ngụ ngôn nầy:

4. “Ai trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu bị mất một con, mà không để chín mươi chín con kia trong đồng, rồi đi tìm con bị mất cho đến khi tìm được chăng? 5. Khi đã tìm được, người ấy vui mừng vác nó lên vai mang về. 6. Khi về đến nhà, người ấy mời bạn bè và láng giềng đến và nói, ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất.’

7. Cũng vậy, Ta nói với các ngươi, trên thiên đàng sẽ vui mừng về một người tội lỗi ăn năn hơn về chín mươi chín người ngay lành không cần ăn năn.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top