Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 14:25-35

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 14:25-35

cross_001Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 14:25-35

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi chuẩn bị thực hiện một quyết định quan trọng, bạn đã làm gì?  Những thuận lợi và khó khăn nào bạn cần phải cân nhắc?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có bao nhiêu người đang theo Chúa (14:25)? Người muốn theo Chúa cần cân nhắc điều gì trong thứ tự ưu tiên giữa Chúa và gia đình?  Chữ “ghét” trong bối cảnh Chúa thuật câu chuyện này có nghĩa gì?  Lời Chúa phán ở đây có hàm ý dạy chồng phải ly dị vợ để theo Chúa hay không (14:25-26)?
  2. Thập tự biểu tượng cho điều gì? Vác thập tự tiêu biểu cho điều gì? Tại sao vác thập tự là điều cần thiết để trở thành môn đệ của Chúa (14:27)?
  3. Người muốn xây tháp nên làm điều gì (14:28)? Vì sao (14:29)? Trong ẩn dụ về chuyện xây tháp, Chúa muốn người muốn theo Chúa lưu ý điều gì (14:30)?
  4. Trước khi tham chiến, người chỉ huy cần làm gì (14:31)?  Nếu kế hoạch không thể thực hiện được, thì người chỉ huy nên làm gì (14:32)?
  5. Những ẩn dụ về gia đình, thập tự, tháp, chiến tranh minh họa điều gì cho lời Chúa dạy trong câu 14:33? Ẩn dụ về muối nhắc người theo Chúa điều quan trọng nào (14:34-35)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có suy nghĩ về cái giá mà bạn phải trả để theo Chúa hay không?  Điều gì đã dẫn đến quyết định của bạn hiện nay?
  2. Trên thế giới mỗi năm có hàng trăm ngàn người bị giết chết, bị bỏ tù, bị bách hại, bị ngược đãi vì danh Chúa.  Bạn đang trả giá nào để theo Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 14:25-35

Ðiều Kiện Ðể Làm Môn Ðồ Chúa
(Mat 10:37-38)

25. Lúc ấy một đoàn đông đi theo Ngài, Ngài quay lại và nói với họ,

26. “Nếu ai đến với Ta mà không yêu Ta hơn cha, mẹ, vợ, con, anh em, chị em, và ngay cả mạng sống của chính mình thì không thể làm môn đồ Ta.

27. Nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đồ Ta.

28. Vì ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn, xem có đủ khả năng để hoàn tất công trình xây cất ấy chăng? 29. Nếu không, sau khi xây nền, rồi không thể tiếp tục hoàn tất, khiến ai nấy thấy vậy đều chê cười 30. rằng, ‘Người nầy đã khởi công xây cất nhưng không đủ sức để hoàn tất.’

31. Hoặc có vua nào kéo quân đi giao chiến với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn tính, xem mười ngàn quân của mình có thể thắng nổi hai mươi ngàn quân của kẻ sẽ giao chiến với mình chăng?  32. Nếu liệu sức không thắng nổi, thì khi vua kia vẫn còn ở xa, hãy sai sứ giả đến cầu hòa.

33. Cũng vậy, ai trong các ngươi không dứt bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đồ Ta.”

Muối Mất Mặn
(Mat 5:13; Mác 9:50)

34. “Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, làm sao để nó mặn lại?  35. Muối ấy không thể dùng để bón đất hay làm phân bón. Người ta phải quăng nó đi. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top