Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 14:15-24

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 14:15-24

thanksgivingfeast_01Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 14:15-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn được giao trách nhiệm phải tổ chức một đại tiệc quan trọng, bạn sẽ tổ chức tại nhà hàng nào? Khách được mời là ai? Thực đơn là những món gì? Ban nhạc và ca sĩ nào bạn sẽ mời để giúp vui?  Và … nếu những khách được mời không có ai đến, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lý do nào khiến Chúa kể câu chuyện này (14:15)?  Phước hạnh mà người dự tiệc nhắc đến là gì? Tại sao đó là một phước hạnh?
  2. Trong câu chuyện này, ai là người chuẩn bị tiệc và mời khách (14:16)? Khách mời có được thông báo trước hay không (14:17)? Tại sao những người được mời không đến dự (14:18-20)? Sau đó, ai là người đã đến dự (14:21)? Số phận những người khách được mời từ ban đầu sẽ như thế nào (14:24)?
  3. Đại tiệc tiêu biểu cho điều gì? Chủ tiệc có đặt tiêu chuẩn nào cho khách được mời hay không (14:16)? Câu chuyện Chúa kể dạy gì về Vương Quốc của Đức Chúa Trời? Điều gì ngăn trở người ta vào Vương Quốc của Chúa? Điều gì giúp người ta có thể vào Vương Quốc của Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Thức ăn thuộc linh của bạn hiện nay là gì: đồ ăn cho trẻ sơ sinh?  những món ăn vặt vãnh? thức ăn khô?  đồ hộp? hay là Bánh Hằng Sống của Chúa?
  2. Tình yêu khiến Chúa muốn tâm giao với bạn và Ngài chuẩn bị tiệc để tiếp bạn. Có bao giờ bạn từ chối lời mời của Chúa hay không?  Vật sở hữu, hay mối quan hệ nào của bạn, đã ngăn trở bạn đến với Chúa?
  3. Bạn có hình dung được quang cảnh, không khí, cơ hội, niềm vui, phẩm chất, … của bữa tiệc mà Chúa dành cho bạn hay không? Điểm chung của những người đã đến dự tiệc là họ nhận thức họ không xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời.  Bạn có nhận thức tương tự hay không? Động lực nào khiến bạn đáp ứng lời mời gọi của Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 14:15-24

Khách Kiếu Từ Dự Tiệc
(Mat 22:1-10)

15. Nghe thế một trong những người ngồi chung bàn với Ngài nói với Ngài, “Phước cho người sẽ ăn tiệc trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

16. Ngài nói với ông ấy, “Một người kia đãi một tiệc thật lớn và đã mời nhiều người. 17. Gần đến giờ khai tiệc, ông sai đầy tớ mình đến nói với những người được mời rằng, ‘Xin mời đến, vì mọi sự đã sẵn sàng.’

18. Nhưng mọi người đều đồng loạt kiếu từ. Người thứ nhất nói, ‘Tôi mới mua đám ruộng; tôi phải đi xem nó; xin cho tôi kiếu.’ 19. Người khác nói, ‘Tôi mới mua năm đôi bò; tôi phải đi cày thử chúng; xin cho tôi kiếu.’ 20. Người khác nữa lại nói, ‘Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể đến được.’

21. Ðầy tớ trở về báo cáo với chủ những điều ấy. Bấy giờ người chủ nổi giận, ông bảo đầy tớ của ông, ‘Hãy đi mau ra các đường phố và các ngõ hẻm trong thành, đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, và què quặt vào đây.’

22. Chẳng bao lâu sau người đầy tớ nói, ‘Thưa chủ, việc chủ truyền đã được thực hiện, nhưng vẫn còn chỗ trống.’

23. Người chủ bảo, ‘Hãy ra các đại lộ và các đường nhỏ, cố mời người ta vào đây, để nhà ta sẽ đầy người, 24. vì ta nói với các ngươi, tất cả những kẻ được mời trước kia, không ai sẽ nếm một miếng trong bữa tiệc của ta.’”

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top