Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:31-35

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:31-35

hen_00Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 13:31-35

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn muốn khuyên nhủ ai điều tốt nhưng bạn bị hiểu lầm hay không?  Người đó đã làm gì cho bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lo ngại trước ảnh hưởng của Chúa tại Jerusalem, những nhà lãnh đạo Do Thái đã làm gì (13:31)?  Đức Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào trước gợi ý của họ (13:32-33)?  Câu trả lời của Chúa thể hiện điều gì về vị thế và mục đích của Ngài?
  2. Chúa nói gì về: thái độ của Jerusalem đối với những sứ giả của Đức Chúa Trời trong quá khứ (13:34)?  Tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với Jerusalem (13:35)? Hình phạt sắp xảy ra cho Jerusalem (13:36)?  Lời hứa Chúa sẽ trở lại Jerusalem khi dân chúng nghênh đón Ngài (13:37)?
  3. Vì sao gà mẹ gọi gà con núp dưới cánh mình?  Vì sao gà con không muốn núp dưới cánh mẹ? Điều gì xảy ra cho gà con đang ở bên ngoài khi nguy hiểm xảy ra? Bài học lịch sử đã xảy ra cho dân tộc Do Thái nhắc chúng ta điều gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn muốn Chúa lánh xa khỏi bạn hay không?  Vì sao? Sự hiện diện của Chúa gây khó khăn nào cho bạn?
  2. Tình trạng thuộc linh của bạn, của hội thánh bạn, của dân tộc bạn như thế nào? Vì sao những sứ điệp của Chúa không được lắng nghe? Bạn cần làm gì để cải thiện tình trạng đó?
  3. Chúa luôn muốn điều tốt cho con dân của Ngài.  Bạn cần làm gì để nhận được sự chở che của Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 13:31-35

Chúa Xót Thương Giê-ru-sa-lem
(Mat 23:37-39)

31. Ngay lúc đó có mấy người Pha-ri-si đến nói với Ngài, Thầy nên rời khỏi nơi nầy, vì Hê-rốt muốn giết Thầy.”

32. Ngài nói với họ, “Hãy đi nói với con chồn cáo ấy, ‘Hôm nay và ngày mai Ta đuổi quỷ và chữa bịnh, ngày thứ ba Ta sẽ hoàn tất công việc của Ta.’ 33. Nhưng hôm nay, ngày mai, và ngày mốt Ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.”

34. “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Bao nhiêu lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ gọi con đến và ấp che dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu. 35. Nầy, Ta phó mặc nhà các ngươi cho các ngươi. Ta nói với các ngươi: Các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi các ngươi nói, ‘Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!’”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top