Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:22-30

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 13:22-30

ThapTuCùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 13:22-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải ở bên ngoài, không thể vào nhà, vì mất chìa khóa?  Bạn phải ở ngoài trong bao lâu? Bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa đang đi đâu (13:22)?  Ngài làm gì suốt hành trình? Hành động của Chúa nhắc chúng ta điều gì?
  2. Theo lời dạy của Chúa, những người nào được vào trong nhà (13:24)?  Những người nào không được vào?  Khi nào chuyện đó xảy ra (13:25)?
  3. Việc cùng ăn và cùng uống với Chúa có phải là tiêu chuẩn để được cứu hay không (13:26)?  Phản ứng của những người không được vào thiên đàng là gì (13:25, 28)? Bạn học được gì qua những điều này?
  4. Nhiều người được cứu đến từ đâu (13:29)? Nếu Chúa muốn nhiều người được cứu, tại sao Ngài không mở cửa rộng hơn?
  5. Việc nghe nói về Chúa trước hoặc sau có quan trọng hay không (13:30)? Theo lời dạy của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này, làm thế nào để được vào trong nhà của Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn nghĩ rằng bạn đã được ở trong nhà Chúa hay chưa? Những điều nào ngăn trở bạn bước vào cửa hẹp? Bạn cần thực hiện nỗ lực nào để được vào trong nhà của Chúa?
  2. Nhiều người từ đông, tây, nam, bắc vẫn chưa biết Chúa.  Bạn cần làm gì để giúp họ biết Chúa, và cùng ở với Ngài trong nhà của Ngài?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 13:22-30

Cửa Hẹp
(Mat 7:13-14, 21-23)

22. Ngài đi khắp các thành và các làng vừa giảng dạy vừa tiến về Giê-ru-sa-lem.

23. Có người hỏi Ngài, “Lạy Chúa, có phải chỉ có một ít người được cứu không?” Ngài đáp,

24. “Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì Ta nói với các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25. Một khi chủ nhà đã dậy và đóng cửa, nếu các ngươi còn đứng bên ngoài, gõ cửa, và nói, ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi.’ Bấy giờ chủ sẽ nói với các ngươi, ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến.’ 26. Khi ấy các ngươi sẽ nói, ‘Chúng tôi đã từng ăn và uống trước mặt ngài. Ngài đã từng giảng dạy trong các đường phố của chúng tôi.’ 27. Bấy giờ chủ sẽ nói, ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Hãy rời khỏi ta, hỡi những kẻ làm việc gian tà.’

28. Bấy giờ sẽ có khóc lóc và nghiến răng khi các ngươi thấy Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, và các tiên tri được ở trong vương quốc Ðức Chúa Trời, còn các ngươi lại bị ném ra ngoài. 29. Khi ấy, người ta từ phương đông, phương tây, phương bắc, và phương nam sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Ðức Chúa Trời.

30. Nầy, có những kẻ cuối sẽ lên đầu, và những kẻ đầu sẽ thành cuối.”

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top