Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:49-53

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:49-53

Flower_01

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 12:49-53

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong gia đình bạn, chuyện bất đồng ý kiến có bao giờ xảy ra không?  Nếu có, gia đình bất đồng về chuyện gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lửa trong câu (12:49) tiêu biểu cho điều gì: Thánh Linh, lòng nhiệt thành , sự trừng phạt?
  2. Lễ báp-têm biểu tượng cho những điều gì?  Ý nghĩa nào của thánh lễ báp-têm liên hệ với ý mà Chúa muốn nhắc ở đây (12:50)?
  3. Mục đích Chúa đến thế gian là để nối lại mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người; và giúp người với người cảm thông nhau.  Tại sao Chúa cần nói rõ một hệ quả của việc Ngài đến thế gian là sự phân rẻ (12:51)?  Sự phân rẻ này diễn ra ở đâu (12:52-53)?  Lý do và kết cuộc của sự phân rẻ mà Chúa nhắc đến là gì (Ma-thi-ơ 24:36-42)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Giê-xu đã đem gì đến cho gia đình bạn – sự thuận hòa hay phân rẻ?  Tại sao?
  2. Người tin Chúa phải là người kiến tạo hòa bình.  Nếu trong gia đình bạn có sự tranh cạnh, lý do của sự tranh cạnh đó là gì?  Làm thế nào bạn có thể sống, vừa làm tác nhân cho hòa bình, vừa giữ được niềm tin nơi Chúa?
  3. Nếu mọi cố gắng giảng hòa trong gia đình không kết quả, bạn có bằng lòng chấp nhận trả giả bằng sự phân rẻ để theo Chúa hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 12:49-53

Nguyên Do của Sự Chia Rẽ
(Mat 10:34-36)

49. “Ta đến để mang lửa đến trên đất. Ôi Ta ước chi lửa ấy đã bùng lên!

50. Có một phép báp-têm Ta phải chịu, và Ta đau buồn biết bao cho đến khi phép ấy được hoàn tất.

51. Các ngươi tưởng Ta đến để mang hòa bình đến trên đất sao? Không đâu, Ta nói với các ngươi, nhưng là chia rẽ.

52. Vì từ nay, năm người cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai và hai chống lại ba. 53. Họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai, và con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, và con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, và nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top