Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:35-48

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:35-48

lamp_03
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 12:35-48

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, bạn có bao giờ bị phạt không?  Phạt nặng hay nhẹ?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đặt điểm của một người thức tỉnh là gì (12:35-38)?  Xin phân tích những liên hệ giữa người thức tỉnh trong câu chuyện này và người hay lo lắng trong bài học trước?
  2. Tại sao Chúa dạy về sự thức tỉnh? Chúa muốn dạy điều này cho ai (12:39-40)? Vì sao Phi-e-rơ lại đặt câu hỏi như vậy (12:41)?  Dựa vào lời giải thích của Chúa (12:40-48), Ngài muốn dạy vấn đề tỉnh thức cho ai?
  3. Phần thưởng cho người tỉnh thức (12:37-38), khôn ngoan và trung thành (12:43-44) là gì?  Hình phạt cho người quản trị vô trách nhiệm là gì (12:45-46)?  Mức độ trừng phạt dựa trên yếu tố nào (12:47-48)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong khúc Kinh Thánh này, Chúa cảnh cáo bạn về những nguy cơ nào?  Điều nào bạn dễ phạm nhất?
  2. Là một quản trị viên của Chúa, Ngài đã tin cậy trao phó cho bạn những điều gì?  Nếu bạn biết không bao lâu nữa Chúa sẽ trở lại gặp bạn, bạn sẽ làm gì?  Bạn nghĩ là bạn sẽ bị đòn nặng, bị đòn nhẹ, hay được thưởng?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 12:35-48

Ðầy Tớ Trung Tín

35. “Lưng các ngươi hãy thắt sẵn và đèn của các ngươi hãy thắp sáng lên. 36. Các ngươi hãy giống như những người đợi chủ đi dự tiệc cưới trở về; vừa khi chủ về đến nhà và gõ cửa thì mở ngay. 37. Phước cho những đầy tớ ấy, những người được chủ thấy đang thức đợi chủ về. Quả thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ thắt lưng, bảo họ ngồi xuống bàn ăn, rồi đến từng người mà phục vụ họ. 38. Nếu trong canh hai hay canh ba chủ về và thấy như vậy, thì phước cho những đầy tớ ấy thay. 39. Hãy biết rằng, nếu chủ nhà biết trước giờ nào kẻ trộm sẽ đến, chủ nhà sẽ không để cho kẻ trộm lẻn vào nhà. 40. Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

41. Phi-rơ hỏi, “Lạy Chúa, Ngài kể ngụ ngôn nầy cho chúng con hay cho mọi người?”

42. Chúa đáp, “Ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan được chủ lập lên để cai quản các đầy tớ mình và để cấp phát lương thực cho họ đúng kỳ? 43. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ về và thấy làm như vậy.  44. Quả thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả tài sản của mình. 45. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng, ‘Chủ ta sẽ về trễ,’ rồi đánh đập các tôi trai tớ gái, ăn uống, và nhậu nhẹt say sưa; 46. chủ của đầy tớ ấy sẽ về trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, phạt nó bị đòn nát thây, và bắt nó chịu chung số phận với những kẻ bất trung. 47. Ðầy tớ nào biết điều chủ mình muốn mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ sẽ bị đòn nhiều. 48. Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt sẽ bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi phải trả lời nhiều, và ai được giao phó nhiều sẽ bị hỏi nhiều hơn.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top