Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34

FlowerField_03

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 12:22-34

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn về lo lắng về chuyện gì nhất: sức khỏe, gia đình, học hành, nghề nghiệp, tiền bạc, tuổi già? Vì sao?
  2. Nếu phải giữ một thỏi nước đá và một thỏi vàng để đầu tư, bạn chọn thứ nào? Vì sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ần dụ trong khúc Kinh Thánh này liên hệ như thế nào với câu chuyện người giàu mà Chúa kể trong 9:16-21?
  2. Chúa dạy các môn đồ không nên làm điều gì (12:22, 29, 32)?  Tại sao?  Ngược lại, Chúa dạy các môn đồ nên làm gì (12:24, 27, 31, 33)? Tại sao?  Kết quả sẽ như thế nào?
  3. Trọng tâm Chúa dạy các môn đồ trong câu chuyện này là gì?  Chúa đã dùng những hình ảnh nào để minh họa (12:24-28)? Chim sẻ và hoa huệ đáng giá như thế nào (12:6, 12:28)? Chúa đánh giá bạn như thế nào (12:24)? Việc Chúa chăm sóc từng đóa hoa và mỗi cánh chim dạy bạn điều gì?
  4. Lo lắng có làm tăng tuổi thọ hay không (12:25)? Xin nêu những lý do mà Chúa dạy các môn đồ không nên lo lắng (12:26, 28, 30)?  Thay vì lo lắng, Chúa khuyên các môn đồ nên chú tâm vào điều gì (12:31, 34)?
  5. Chúa dạy sự sống giá trị hơn vật chất (12:23), sự sống đời đời giá trị hơn mạng sống. Người khôn ngoan cần làm gì để đầu tư vào những điều có giá trị cao và trường cửu (12:33-34)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn so sánh cuộc đời bạn với những đóa hoa và những cánh chim?  Nếu Chúa chăm sóc những tạo vật này, bạn có tin Chúa sẽ tạo cơ hội và mộ trường thuận lợi để lo liệu cho cuộc sống của bạn?
  2. Chúa nuôi chim quạ (12:24), và chim quạ nuôi đầy tớ Chúa (I Các Vua 17:4).  Bạn có muốn giống như chim quạ đã giúp Tiên tri Ê-li, dùng những gì mình có để giúp những người hầu việc Chúa và những người nghèo khổ (12:34)?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 12:22-34

Tin Cậy vào Ơn Quan Phòng
(Mat 6:25-34)

22. Ngài phán với các môn đồ Ngài, “Vì thế Ta nói với các ngươi, đừng lo lắng về cuộc sống rằng sẽ ăn gì, cũng đừng lo lắng về thân thể rằng sẽ mặc gì. 23. Vì linh hồn quan trọng hơn thức ăn, và thân thể quan trọng hơn quần áo.

24. Hãy xem loài quạ. Chúng chẳng gieo và chẳng gặt, chúng chẳng có kho thóc hay vựa lẫm, thế mà Ðức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi thật quý giá hơn loài chim biết bao.

25. Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng có thể làm cho đời mình dài thêm một khắc không? 26. Vậy nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao phải lo lắng những việc khác làm chi?

27. Hãy xem loài hoa huệ, coi chúng mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng Ta nói với các ngươi, dẫu Vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, vua ấy cũng không mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy.

28. Nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao, hỡi những kẻ yếu đức tin?

29. Các ngươi đừng tìm kiếm về việc ăn gì, uống gì, và đừng quá lo lắng về những việc ấy. 30. Vì các dân trên thế giới đều tìm kiếm những điều ấy, và Cha các ngươi đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. 31. Thay vào đó, hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài thì các ngươi sẽ được ban thêm những điều ấy nữa.

32. Hỡi đàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha các ngươi đã vui lòng ban vương quốc của Ngài cho các ngươi. 33. Hãy bán của cải các ngươi mà lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn hư lủng, một kho tàng không vơi cạn trên thiên đàng, nơi không kẻ trộm nào đến gần và không mối mọt nào phá hoại.

34. Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top