Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:1-12

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 12:1-12

Dove
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 12:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn lo lắng về những chuyện mình đã làm trong quá khứ bị tiết lộ không?   Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vì sao đám đông gia tăng? Thái độ của họ bày tỏ điều gì (12:1)?  Nếu bạn là những môn đệ của Chúa, bạn có cảm nghĩ gì trong lúc này?
  2. Vì sao Chúa cảnh cáo các môn đệ Ngài về người Pha-ri-si (12:1)?  Men và sự giả hình có gì giống nhau (11:35-54)?
  3. Hai ngàn năm trước, Chúa lưu ý các môn đệ về vấn đề bí mật cá nhân (12:2-3).  Thực tế ngày nay cho thấy lời Chúa dạy xảy ra thế nào?  Nếu biết rằng những điều bạn làm cách kín giấu, một ngày nào đó sẽ được phổ biến công khai, bạn nên làm gì?
  4. Chúa dạy người theo Ngài đừng sợ ai, và nên kính sợ ai (12:4-5)?  Vì sao (12:6-7)?  Việc Chúa biết rõ từng sợi tóc trên đầu của bạn và Ngài quan tâm đến từng con chim sẻ nhắc bạn điều gì?
  5. Tại sao Chúa nhấn mạnh đến việc người tin Chúa phải công khai xưng nhận niềm tin của mình (12:8-9)? Nếu người tin Chúa che giấu niềm tin thì có gì giống người Pha-ri-si?
  6. Chúa báo trước các môn đồ sẽ gặp khó khăn.  Ngài khuyên họ nên làm gì? Đức Thánh Linh giữ vai trò gì trong phiên toà lúc người tin Chúa đối diện với nhà cầm quyền?  Đức Thánh Linh giữ vai trò gì trong phiên toà chung thẩm khi mọi người đến trình diện với Đức Chúa Trời? Tại sao việc xúc phạm đến Đức Thánh Linh là việc nghiêm trọng?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những điều bí mật nào bạn đã làm mà bạn không muốn bị công khai hóa?  Bạn vẫn còn làm những điều đó hay không?
  2. Có bao giờ bạn bị đặt vào hoàn cảnh phải công khai xưng nhận đức tin nơi Chúa với những người chung quanh không?  Bạn đã làm gì?  Khúc Kinh Thánh này nhắc bạn điều gì? Bạn học được điều gì qua kinh nghiệm đó?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 12:1-12

Chúa Cảnh Cáo về Ðạo Ðức Giả
(Mat 10:26-27)

1. Khi ấy một đám đông lên đến cả chục ngàn người tụ họp, đông đến độ họ giẫm lên nhau, Ngài bắt đầu nói trước với các môn đồ Ngài, “Các ngươi hãy coi chừng men của những người Pha-ri-si, đó là thói đạo đức giả. 2. Chẳng có gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày, chẳng có gì giấu kín mà sẽ không được biết đến. 3. Vậy những gì các ngươi nói trong bóng tối sẽ được nghe rõ ngoài ánh sáng; những gì các ngươi thì thầm trong phòng riêng sẽ được công bố từ sân thượng mái nhà.”

Ðấng Ðáng Kính Sợ
(Mat 10:28-31)

4. “Ta nói với các ngươi, các bạn hữu Ta: Ðừng sợ những kẻ chỉ có thể giết thân thể, rồi sau đó chẳng làm gì được nữa. 5. Nhưng Ta báo trước để các ngươi biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng sau khi giết còn có quyền bỏ vào hỏa ngục. Thật vậy, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ðấng ấy.

6. Chẳng phải năm con chim sẻ bán giá hai cắc bạc sao? Dù vậy, không một con nào bị bỏ quên trước mặt Ðức Chúa Trời. 7. Ngay cả tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm cả rồi. Ðừng sợ, vì các ngươi quý giá hơn nhiều chim sẻ.”

Xưng Nhận hay Chối Bỏ Chúa
(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8. “Ta nói với các ngươi, ai xưng nhận Ta trước mặt người ta, Con Người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời; 9. còn ai chối bỏ Ta trước mặt người ta, kẻ ấy sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời.

10. Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ.

11. Khi họ đem các ngươi đến trước các hội đường, trước những người cai trị và những kẻ cầm quyền, đừng lo sẽ đối đáp thể nào hoặc nói gì, hoặc sẽ phát biểu điều gì, 12. vì trong chính giờ đó, Ðức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều phải nói.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top