Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 11:37-54

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 11:37-54

Jesus_WoesPharisees
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 11:37-54

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thường tự hào về những truyền thống nào?  Bạn cảm thấy thế nào khi có người phân tích những điểm không tốt liên quan đến niềm tự hào đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bữa ăn tối với người Pha-ri-si trong khúc Kinh Thánh này khác với bữa ăn tối trong 7:36-50 như thế nào?  Tại sao lần này có nước, Chúa lại không rửa tay (11:38)?  Chúa đã chuyển đề tài từ vấn đề vệ sinh thể chất đến vấn đề ô uế tâm linh như thế nào (11:38)?  Tại sao người ta chú trọng đến vấn đề vệ sinh thể chất mà ít chú trọng đến vấn đề thanh tẩy tâm linh (11:39)?
  2. Ai là Đấng có quyền thay đổi bên trong lòng người (11:40)? Trong câu 11:41, có phải Chúa khuyên người Pha-ri-si bố thí để được thanh tẩy tội lỗi không? Nếu thực hiện bố thí, người Pha-ri-si được thanh tẩy điều gì (11:39)?
  3. Xin tóm tắt ý của ba điều mà Chúa trách người Pha-ri-si (11:42-44)?  Trong văn hóa Do Thái, phần mộ là nơi ô uế và là nơi làm cho người khác ô uế.  Chúa muốn nói điều gì khi so sánh người Pha-ri-si là ngôi mộ bỏ hoang?
  4. Ba điều Chúa trách các luật gia là gì (11:46-52)? Chìa khóa tri thức mà Chúa nhắc trong câu 11:52 là gì?  Tại sao các luật gia Do Thái không muốn người khác có tri thức?
  5. Mục đích của Chúa trong lời Ngài phán với những người Pha-ri-si và các luật gia là gì? Phản ứng của họ ra sao?  Tại sao họ không đáp lại khi Chúa còn hiện diện ở đó nhưng chỉ bộc lộ phản ứng khi Ngài đã ra đi (11:53)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Giê-xu thường được mô tả là một Đấng nhân ái, yêu thương.  Thái độ của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này giúp bạn hiểu thêm gì về Chúa?
  2. Trong ba điều Chúa trách người Pha-ri-si, điều nào bạn thấy mình cũng mắc phải?
  3. Trong ba điều Chúa trách các luật gia, điều nào liên hệ đến bạn? Tại sao?
  4. Qua lời dạy của Chúa, bạn muốn Chúa giúp bạn thay đổi những điều nào?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 11:37-54

Chúa Quở Trách Người Pha-ri-si và Các Thầy Dạy Giáo Luật

(Mat 23:1-36)

37. Khi Ngài đã giảng xong, một người Pha-ri-si đến mời Ngài dùng bữa với ông. Vậy Ngài vào trong nhà và ngồi vào bàn ăn.

38. Người Pha-ri-si thấy vậy thì lấy làm lạ vì Ngài không rửa tay trước khi ăn.

39. Nhưng Chúa nói với ông ấy, “Nầy, những người Pha-ri-si các ngươi chùi sạch bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong lại chứa đầy tham lam và gian ác. 40. Hỡi những kẻ dại, há chẳng phải Ðấng dựng nên bên ngoài cũng dựng nên bên trong hay sao? 41. Vậy hãy bố thí những gì các ngươi có ở bên trong, bấy giờ mọi sự sẽ tinh sạch cho các ngươi.

42. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, húng thơm, và mọi thứ rau, nhưng lại bỏ qua công lý và tình thương của Ðức Chúa Trời. Các ngươi phải làm những điều đó, nhưng không được bỏ qua những điều kia.

43. Khốn cho các ngươi, những người Pha-ri-si, vì các ngươi thích ngồi ghế danh dự trong các hội đường và thích được chào hỏi kính cẩn giữa phố chợ.

44. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như những ngôi mộ hoang, bị người ta giẫm lên mà không biết.”

45. Bấy giờ một trong các luật sư nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là sỉ nhục chúng tôi.”

46. Nhưng Ngài đáp, “Khốn cho các ngươi, các luật sư nữa, vì các ngươi chất gánh nặng khó mang trên người khác, còn chính các ngươi thì không đụng ngón tay vào.

47. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây lăng mộ cho các tiên tri, những người đã bị tổ tiên các ngươi giết. 48. Thế là các ngươi làm chứng và đồng lòng về việc làm của tổ tiên các ngươi, vì tổ tiên các ngươi đã giết các vị ấy, còn các ngươi thì xây lăng mộ cho họ. 49. Vì vậy sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời phán, ‘Ta sẽ sai các tiên tri và các sứ đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người nầy và bắt bớ người kia,’ 50. để thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ khi sáng thế, 51. từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, người đã bị giết giữa bàn thờ và đền thờ. Phải, Ta nói với các ngươi, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu ấy.

52. Khốn cho các ngươi, các luật sư, vì các ngươi cất đi chìa khóa của tri thức. Chính các ngươi, các ngươi không chịu vào, nhưng ai muốn vào, các ngươi lại ngăn trở.”

53. Khi Ngài rời khỏi nơi đó ra đi, các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si bắt đầu làm dữ với Ngài; họ vặn hỏi Ngài nhiều điều 54. và rình xem Ngài nói lời nào sơ hở chăng.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top