Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 11:29-32

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 11:29-32

Jonah_Preaching

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 11:29-32

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu phải vẽ tranh quảng cáo để giới thiệu một sản phẩm, bạn sẽ vẽ như thế nào để thu hút?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Thế hệ hiện tại tìm kiếm điều gì (11:16, 29)? Thế hệ hiện nay giống thế hệ của Chúa điểm nào? Tại sao Chúa buồn về thế hệ hiện tại?
  2. Dấu lạ của Giô-na là gì?  Có những điểm nào tương đồng trong chức vụ của Chúa và của Giô-na (11:30)?  Có những khác biệt nào giữa dân Ni-ni-ve và thế hệ hiện tại mà Chúa nói đến?  Vì sao thế hệ này có thể bị dân Ni-ni-ve buộc tội (11:32)?
  3. Nữ hoàng Sê-ba là ai (I Các Vua 10:1-10)?  Bà đã làm gì (11:30)? Điểm giống nhau giữa Nữ hoàng Sê-ba và dân Ni-ni-ve là gì?
  4. Chúa so sánh những người mà dân Do Thái kính trọng với Ngài như thế nào (11:31-32)?  Tại sao người Do Thái suy gẫm lời của Sa-lô-môn, kinh ngạc về phép lạ giải cứu Giô-na nhưng lại xem thường Chúa?  Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nhắc lại hai câu chuyện trong Thánh Kinh Cựu Ước?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo bạn, cần phải có “dấu lạ” nào để khiến thế hệ ngày nay tin Chúa?  Xin cho biết nguy cơ của việc tin tưởng vào các “dấu lạ”?
  2. Điều gì thu hút bạn đến với Chúa?  Bạn thuộc nhóm người quyết định vấn đề dựa trên việc lắng nghe, suy xét, và nhận thức hay chỉ thích nhìn vào dấu hiệu?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 11:29-32

Dấu Lạ Về Giô-na
(Mat 12:38-42)

29. Khi đám đông tụ lại đông nghẹt, Ngài bắt đầu nói, “Thế hệ nầy là một thế hệ gian tà. Họ đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào, ngoại trừ dấu lạ của Giô-na.

30. Vì Giô-na đã thành một dấu lạ cho dân Ni-ni-ve thể nào, Con Người cũng sẽ thành một dấu lạ cho thế hệ nầy thể ấy.

31. Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng dậy cùng với những người của thế hệ nầy và sẽ lên án họ, vì bà đã từ nơi tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn; và nầy, có một Ðấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn đang ở đây.

32. Trong ngày phán xét, dân Ni-ni-ve sẽ đứng dậy cùng với thế hệ nầy và lên án họ, vì dân ấy đã ăn năn khi nghe Giô-na giảng; và nầy, có một Ðấng vĩ đại hơn Giô-na đang ở đây.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top