Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 11:14-28

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 11:14-28

Jesus_CastOutDemon

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 11:14-28

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn có bao giờ bị ganh tị hay bị xuyên tạc không?   Bạn đã phản ứng như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Đoàn dân có những phản ứng nào trước phép lạ hiển nhiên của Chúa (11:14-16)?  Tại sao có người yêu cầu cần dấu hiệu đến từ trời (11:16)?
 2. Động cơ nào khiến một số người xuyên tạc quyền năng của Chúa? Người nào thường thích nghe và dễ chấp nhận những lời vu khống xuyên tạc? Đức Chúa Giê-xu đã phân tích cho thấy sự vô lý của lời xuyên tạc như thế nào (11:17-19)?
 3. Ai là kẻ mạnh muốn bảo vệ tài sản riêng của mình (11:21)?  Người hùng mạnh đã chiến thắng kẻ mạnh tiêu biểu cho ai (11:22)?  Quyền năng đuổi quỷ của Đức Chúa Giê-xu bày tỏ điều gì về vương quốc Đức Chúa Trời (11:20) và minh chứng nguồn gốc Ngài đến từ trời (11:16)?
 4. Điều Chúa dạy trong câu 11:23 có mâu thuẩn với điều Chúa dạy trong câu 9:50 không?  Dựa vào văn mạch của hai khúc Kinh Thánh liên hệ, bạn giải thích ý Chúa muốn dạy trong mỗi trường hợp như thế nào?
 5. Hình ảnh căn nhà trống bị ma quỷ tái chiếm dạy gì về chủ trương có thể giữ thái độ trung lập với Chúa (11:24-26)?  Câu chuyện này minh họa điều Chúa dạy trong câu 11:23 như thế nào?  Tại sao kết cuộc quan trọng hơn khởi đầu?
 6. Một phụ nữ hiểu chân lý Chúa dạy đã thốt lên điều gì (11:27)?  Câu trả lời của Chúa có phải là một lời trách không (11:28)?  Chúa muốn nhấn mạnh điều gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn có bao giờ nói hành không?  Lời nói của bạn tạo nên sự hiệp một với Chúa hay gây chia rẽ?
 2. Nếu bạn so sánh cuộc đời bạn như là một pháo đài, tình trạnh của pháo đài đó hiện nay thế nào? a. Vẫn kiên cố vững vàng. b. Vừa bị bỏ hoang. c. Đang bị sói mòn dần dần.  d. Đang bị suy sụp nhanh chóng?
 3. Bạn có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống tâm linh của bạn đang bị tấn công hay bị vây hãm không?  Chiến trận đã xảy ra như thế nào? Kết thúc cuộc chiến ra sao?
 4. Chúa dạy không ai có thể giữ thái độ trung lập với Ngài. Bạn đang đứng về phía nào: với Chúa, chống Chúa? Hay vẫn – như căn nhà trống – lưng chừng ở giữa?
 5. Chúa đã dọn sạch những xấu xa nào khỏi cuộc đời của bạn? Căn nhà tâm linh của bạn hiện nay như thế nào: trống rỗng, thanh sạch, dơ bẩn, tồi tệ hơn trước, hay đang được Chúa chiếm hữu ngự trị?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 11:14-28

Chúa và Bê-ên-xê-bun
(Mat 12:22-30; Mác 3:20-27)

14. Lúc ấy Ngài vừa đuổi một quỷ câm ra; khi quỷ ấy đã xuất ra, người câm nói được, vì thế đoàn dân rất kinh ngạc.

15. Nhưng có vài người giữa vòng họ bôi bác, “Ông ấy đã cậy quyền của Quỷ Vương Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ đấy thôi.” 16. Một số người khác lại muốn thử Ngài nên yêu cầu Ngài cho một dấu lạ từ trời đến.

17. Nhưng Ngài biết các ý nghĩ của họ, nên nói với họ, “Một nước chia rẽ nhau sẽ tan hoang; một nhà chia rẽ nhau sẽ đổ vỡ. 18. Nếu Sa-tan chia rẽ với chính nó, làm sao nước của nó đứng vững? Ta hỏi thế vì các ngươi bảo rằng Ta đã cậy quyền của Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ. 19. Nếu Ta cậy quyền của Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ thì các đệ tử của các ngươi đã cậy quyền của ai để đuổi quỷ? Thế thì chính chúng sẽ xét đoán các ngươi. 20. Nhưng nếu Ta cậy ngón tay Ðức Chúa Trời để đuổi quỷ thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi.

21. Khi một người mạnh mẽ trang bị đầy đủ vũ khí để bảo vệ lâu đài của mình, tài sản của người ấy sẽ được an toàn. 22. Nhưng khi một người khác mạnh hơn đến đánh bại người ấy, người kia sẽ tước đoạt mọi khí giới người ấy hằng nhờ cậy, rồi sẽ phân chia các chiến lợi phẩm đã chiếm được.

23. Ai không hiệp với Ta là chống lại Ta, và ai không quy tụ quanh Ta sẽ bị tản lạc.”

Tà Linh Ô Uế Trở Lại
(Mat 12:43-45)

24. “Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng tìm không ra. Bấy giờ nó nói, ‘Ta sẽ trở về căn nhà ta đã bỏ đi.’ 25. Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ và sắp đặt ngăn nắp. 26. Nó đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ dữ hơn nó vào ở trong nhà đó; như thế tình trạng của người ấy lúc sau sẽ thê thảm hơn lúc trước.”

Phước Hạnh Tốt Hơn

27. Khi Ngài còn đang nói những điều ấy, một bà ở giữa đám đông cất tiếng nói, “Phước cho dạ đã cưu mang Thầy và bầu sữa mẹ đã cho Thầy bú!”

28. Nhưng Ngài đáp, “Những ai nghe lời của Ðức Chúa Trời và làm theo còn có phước hơn.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top