Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 11:1-13

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 11:1-13

Prayer

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 11:1-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nghe lời cầu nguyện của một em bé không?   Bạn có nhận xét gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Động lực nào khiến các môn đồ của Chúa muốn Ngài dạy họ cầu nguyện (11:1)?
  2. Trong bài cầu nguyện mà Chúa đã dạy (11:2-4), hai vấn đề liên quan đến Đức Chúa Trời đã được nêu trước. Những điều đó là gì?  Tại sao?  Những nhu cầu cá nhân nào được trình bày sau đó?
  3. Vấn đề cầu nguyện và tha thứ liên hệ với nhau như thế nào?
  4. Những mẩu chuyện trong các câu 11:5-8 dạy gì về vấn đề cầu nguyện?  Các câu 11:9-10 liên hệ đến câu chuyện Chúa kể trong các câu 11:5-8 như thế nào? Đôi khi các câu 11:9-10 bị hiểu lầm và được áp dụng không đúng, trong các câu 11:11-13 Chúa đã giải thích điều Ngài muốn dạy trong các câu 11:9-10 như thế nào?
  5. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy bạn hiểu điều gì về vương quốc Đức Chúa Trời?  Khúc Kinh Thánh này giúp bạn hiểu gì về lòng tốt của Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn thường cầu nguyện như thế nào?  Bạn có dành một thì giờ riêng để cầu nguyện với Chúa không?  Xin so sánh mục đích trong bài cầu nguyện Chúa dạy với những lời bạn thường cầu nguyện?
  2. Bạn chú tâm vào điều gì nhất trong khi cầu nguyện?  Ca ngợi Chúa, xưng tội, hay cầu xin?  Tại sao?  Bạn cần trau dồi trong lĩnh vực nào?
  3. Khi bạn cảm thấy Chúa không lắng nghe lời cầu xin của mình, bạn đã làm gì?
  4. Có bao giờ bạn chuẩn bị và viết ra một lời cầu nguyện? Điều này có gì sai không?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 11:1-13

Chúa Dạy Các Môn Ðồ Cầu Nguyện
(Mat 6:9-13)

1. Một ngày nọ Ngài cầu nguyện ở một nơi kia, khi Ngài cầu nguyện xong, một môn đồ của Ngài đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cách cầu nguyện như Giăng đã dạy các môn đồ của ông ấy cầu nguyện.”

2. Ngài phán với họ, “Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, Nguyện danh Cha được tôn thánh, Nguyện vương quốc Cha mau đến. 3. Xin cho chúng con lương thực đủ dùng mỗi ngày. 4. Xin tha thứ tội của chúng con, Vì chúng con cũng tha thứ những ai có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ.’”

Kiên Trì
(Mat 7:7-11)

5. Ngài lại nói với họ, “Ai trong các ngươi có một người bạn, mà nửa đêm người ấy đến nhà của bạn mình và nói, ‘Bạn ơi, xin cho tôi mượn ba ổ bánh, 6. vì tôi có người bạn từ xa mới đến và tôi không có gì để đãi người ấy,’ 7. nhưng người kia ở trong nhà nói ra, ‘Xin đừng quấy rầy tôi, cửa đã khóa, các con tôi và tôi đã lên giường. Tôi không thể dậy cho bạn thứ gì được.’

8. Ta nói với các ngươi, mặc dù người kia không muốn dậy để cho, dù là bạn bè, thì rồi cũng sẽ dậy để cho những điều bạn mình cần, vì người ấy cứ kiên trì.

9. Ta nói với các ngươi: Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho; hãy tìm, các ngươi sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi. 10. Vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho.

11. Có ai trong các ngươi khi con mình xin một con cá mà cho nó một con rắn thay vì một con cá chăng? 12. Hay có ai khi con mình xin một cái trứng mà cho nó một con bò cạp chăng?

13. Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình những vật tốt, huống chi Cha các ngươi trên trời, Ngài há không ban Ðức Thánh Linh cho những người xin Ngài sao?”

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top