Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:10-24

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:10-24

JesusDisciples

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 10:10-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn cảm thấy thế nào khi được cử đi quảng cáo?  Bạn cần được trang bị gì cho công việc này?  Nếu gặp người từ chối hoặc phản đối, bạn nói gì với người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi đi truyền giáo, các môn đồ có thể đối diện với trường hợp nào (10:10-11)? Thành ngữ “phủi bụi khỏi chân” có ý nghĩa gì? Trước khi rời nơi bị chống đối, các môn đồ cần phải lưu lại sứ điệp nào (10:11b)?
  2. Bạn biết gì về thành phố Sô-đôm (Sáng Thế Ký 19:24-28)?  Bạn biết gì về các thành phố Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um (Ma-thi-ơ 4:13-17)?  Lý do nào khiến những thành phố này sẽ bị đoán phạt nặng hơn Sô-đôm (10:13-15)?
  3. Tại sao có nhiều người không muốn tiếp nhận Chúa?  Theo bạn, một người theo Chúa sẽ được gì, hoặc mất gì? Xin cho biết ý nghĩa mà Đức Chúa Giê-xu muốn nhắc các môn đồ về vai trò một sứ giả của Chúa, về mối liên hệ với Chúa (10:16, 1:37)?
  4. Kết quả của chuyến đi truyền giáo như thế nào? Bí quyết gì khiến các môn đồ thành công (10:17, 19)?  Có gì khác biệt so với câu 9:40-41? Thắng lợi trong đời và phước hạnh miên viễn điều nào quan trọng hơn (10:20)?
  5. Điều gì khiến Đức Chúa Giê-xu vui?  Trong niềm vui, Chúa đã làm gì (10:21-22)? Các môn đồ – đơn sơ như những đứa bé – chưa hiểu hết ý nghĩa quan trọng về cơ hội tương giao với chính Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã giải thích cho họ như thế nào (10:23-24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khúc Kinh Thánh này giúp bạn hiểu gì về những vinh dự mà bạn có trong Chúa?
  2. Phước hạnh mà bạn có trong mối tương giao với Chúa là gì?  Có bao giờ bạn cảm thấy được phước khi được hiểu biết Chúa hay không?
  3. Đồng lúa đang chín vàng. Chúa muốn bạn đến nơi nào để thực hiện công việc của Ngài?  Bạn có vui mừng thực hiện mạng lệnh đó không? Kết quả ra sao?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 10:10-24

10. Nhưng khi các ngươi vào thành nào mà dân ở đó không hoan nghinh các ngươi, hãy ra các đường phố của họ và nói, 11. ‘Ngay cả bụi của thành các người dính nơi chân chúng tôi, chúng tôi cũng chùi phủi để trả lại các người. Tuy nhiên, các người hãy biết rõ điều nầy: Vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần.’

12. Ta nói với các ngươi, trong ngày ấy, Thành Sô-đôm sẽ được xử khoan hồng hơn thành đó. 13. Khốn cho ngươi, hỡi Thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, hỡi Thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm ra giữa các ngươi được thực hiện ở Thành Ty-rơ và Thành Si-đôn, họ đã mặc vải thô, ngồi giữa đống tro, và ăn năn từ lâu rồi. 14. Vì thế trong ngày phán xét, Thành Ty-rơ và Thành Si-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15. Còn ngươi, hỡi Thành Ca-phác-na-um, ngươi tưởng mình được đưa lên đến tận trời sao? Không đâu, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ.

16. Ai nghe lời các ngươi là nghe lời Ta, còn ai khước từ các ngươi là khước từ Ta, và ai khước từ Ta là khước từ Ðấng đã sai Ta.”

Các Môn Ðồ Trở Về Báo Cáo

17. Bảy mươi hai môn đồ trở về, vui mừng thưa với Ngài, “Lạy Chúa, nhờ danh Ngài các quỷ phải chịu khuất phục chúng con.”

18. Ngài nói với họ, “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như một lằn chớp. 19. Nầy, Ta ban cho các ngươi quyền năng để giày đạp rắn độc, bò cạp, và mọi quyền lực của kẻ thù. Không gì sẽ làm hại các ngươi. 20. Tuy nhiên, đừng vui mừng về điều ấy, tức các tà linh chịu khuất phục các ngươi, nhưng hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng.”

Tin Mừng Tỏ Ra cho Trẻ Thơ
(Mat 11:25-26)

21. Ngay giờ đó Ngài tràn đầy niềm vui trong Ðức Thánh Linh và nói, “Lạy Cha, Chúa Tể của trời và đất. Con tôn ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với những người khôn ngoan và thông sáng nhưng tỏ ra cho những trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 22. Cha của Con đã trao mọi sự cho Con. Không ai biết rõ Con ngoài Cha, cũng không ai biết rõ Cha ngoài Con và những kẻ Con chọn để giãi bày.”

23. Ðoạn Ngài quay qua các môn đồ và nói riêng với họ, “Phước cho mắt đã thấy những gì các ngươi thấy! 24. Vì Ta nói với các ngươi, nhiều vị tiên tri và vua chúa ước ao thấy những gì các ngươi thấy nhưng không được thấy, và ước ao nghe những gì các ngươi nghe nhưng không được nghe.”


 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top