Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-9

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-9

GreatCommission

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 10:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu phải thực hiện một chuyến đi xa, hành lý bạn dự định mang theo là gì?  Điều gì khiến bạn lo lắng hoặc quan tâm tại nơi mới đến?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong khúc Kinh Thánh này, Chúa sai bao nhiêu môn đồ ra đi (10:1)?  So với ký thuật trong 9:1, số lượng người được sai đi tăng gấp bao nhiêu lần? Vì sao Chúa sai nhiều người đi như vậy (10:2)?  Tại sao Chúa sai họ đi từng đôi?  Tại sao Chúa sai họ đi trước Ngài?
  2. Xin cho biết công việc và đặc điểm của thợ gặt? Thợ gặt và người đi truyền giáo giống nhau những điểm nào?  Xin cho biết những đặc điểm của chiên. Chúa muốn nhắc các môn đồ điều gì khi Ngài dặn họ rằng Ngài sai họ đi như “chiên con giữa bầy sói” (10:3)?
  3. Việc mang hành lý, tiền bạc, giày dép, và chào hỏi nhiều người ảnh hưởng như thế nào trên chuyến đi truyền giáo (10:4)? Vì sao Chúa căn dặn các môn đồ như vậy?
  4. Một trong những sứ điệp mà Chúa muốn những người tin Chúa mang đến cho thế nhân là gì (10:5)?  Người hầu việc Chúa nên giao tiếp với ai (10:7)?
  5. Chúa dạy người làm công xứng đáng nhận tiền lương. Hai lần Chúa căn dặn người hầu việc Chúa hãy ăn những gì chủ nhà hoặc địa phương thết đãi (10:7-8).  Bạn học được điều gì qua những lời dạy này của Chúa? Nếu gia chủ quá nghèo, người hầu việc Chúa có nên đi sang nhà khác không? Vấn đề hội nhập văn hóa và hòa đồng giai cấp ảnh hưởng như thế nào trong công tác truyền giảng?
  6. Hai trách nhiệm mà người đi truyền giảng phải thực hiện nơi địa phương họ hầu việc Chúa là gì (10:9)?  Trong bối cảnh hiện nay, làm thế nào để Hội Thánh và những người hầu việc Chúa có thể làm trọn những trách nhiệm đó?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Gần 2000 năm trôi qua từ lúc Chúa sai các môn đồ đi ra truyền giáo, nhiều làng mạc tại Việt Nam có nhiều người vẫn chưa biết Chúa.  Bạn, gia đình bạn, và Hội Thánh của bạn có thể làm gì để giới thiệu Chúa cho những địa phương đó?
  2. Nếu bạn được cử đi truyền giáo, hành lý bạn mang theo là gì? Bạn có sẵn sàng hội nhập với người địa phương hay không? Bạn cần được trang bị gì để có thể làm việc xứng đáng để được trả lương; để có thể vừa thực hiện những công tác xã hội vừa truyền giảng sứ điệp của Chúa?
  3. Có bao giờ bạn suy nghĩ về việc đến sống hoặc làm việc tại một địa phương chưa có người tin Chúa để có cơ hội giới thiệu Chúa tại nơi đó hay không?
Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 10:1-9
Chúa Sai Bảy Mươi Hai Môn Ðồ Ði Truyền Giáo

1. Sau việc đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai môn đồ và sai họ từng đôi một đi trước Ngài đến những thành và những nơi Ngài sẽ đến.

2. Ngài nói với họ, “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít. Vậy hãy xin Chủ mùa gặt sai các thợ gặt vào cánh đồng của Ngài. 3. Các ngươi hãy ra đi. Nầy, Ta sai các ngươi ra đi như những chiên con giữa bầy muông sói. 4. Ðừng mang theo túi tiền, túi đi đường, giày dép, và cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.

5. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói, ‘Bình an cho nhà nầy.’ 6. Nếu trong nhà đó có ai xứng đáng hưởng phước bình an, phước bình an của các ngươi sẽ đến với người ấy; nếu không, phước bình an đó sẽ trở về với các ngươi. 7. Hãy cứ ở tại nhà đó và ăn uống những gì người ta cho, vì người làm công đáng được hưởng tiền lương của mình. Ðừng thay đổi từ nhà nầy sang nhà khác. 8. Khi các ngươi vào thành nào mà dân thành đó hoan nghinh các ngươi, hãy ăn những thức ăn họ đãi các ngươi, 9. hãy chữa lành những người bịnh ở đó, và nói với họ, ‘Vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần quý vị.’

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top