Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62

Prayer

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 9:57-62

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thường dùng lý do nào để từ chối làm một công việc gì đó? Lý do đó có đủ sức thuyết phục không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ đang đi đâu (9:53)?  Người muốn theo Chúa đã gặp Ngài trong hoàn cảnh nào?  Người này hứa gì với Chúa (9:57)?  Chúa muốn người hứa theo Ngài hiểu điều gì (9:58)?
  2. Chúa mời một người khác theo Ngài, người ấy đã đưa ra lý do gì để từ chối (9:59)? Nếu cha của người này thật sự vừa qua đời, sau tang lễ, những trách nhiệm gia đình nào khiến người này có thể đưa ra để trì hoản việc theo Chúa? Chúa muốn dạy gì khi nói rằng hãy để “người chết chôn người chết” (9:60)?
  3. Người thứ ba đã trì hoãn lời mời theo Chúa như thế nào (9:61)? Lý do trì hoãn liên hệ đến điều gì?  Điều gì có thể xảy ra lúc người đó từ biệt những người thân yêu? Nếu một người cầm cày mà nhìn về phía sau thì đường cày sẽ như thế nào? Vì sao một người phục vụ Chúa không thể cứ nhìn mãi về phía sau (9:62)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu hôm nay Chúa gọi bạn theo Ngài, bạn trả lời Chúa như thế nào? Điều gì ngăn trở bạn theo Chúa?
  2. Bạn đã theo Chúa vì động lực nào?  Bạn có cân nhắc những khó khăn trong bước đường theo Chúa, suy nghĩ về trách nhiệm gia đình và vấn đề tình cảm với những người thân yêu trước khi cam kết theo Chúa không? Vì sao bạn quyết định theo Chúa?
Kinh Thánh Tham Khảo – 9:57-62
Muốn Theo Chúa
(Mat 8:19-22)

57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”

59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.” 60. Nhưng Ngài bảo người ấy, “Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn phần ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Ðức Chúa Trời.”

61. Một người khác đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình.” 62. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày và cứ quay nhìn đằng sau mà thích hợp với vương quốc Ðức Chúa Trời.”

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top