Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 9:46-55

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 9:46-55

 Disciples

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 9:46-55

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được xem là người xuất sắc nhất trong nhóm của mình không? Phẩm chất nào khiến bạn được nhìn nhận?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những diễn biến xảy ra trong khoảng thời gian đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc tranh luận ai là người lớn nhất trong các môn đồ (9:28, 9:40)?  Vấn đề tranh cãi này cho thấy các môn đồ hiểu gì về chức vụ hầu việc Chúa? Xin đánh giá phẩm chất về tinh thần theo Chúa (9:32), trình độ lý luận (9:33), khả năng làm việc (9:40), trình độ nhận biết Chúa (9:45-48) của các môn đồ và nhận xét ai là người xứng đáng để bầu chọn?
  2. Trước quan niệm thế tục của các môn đồ về vai trò lãnh đạo, Đức Chúa Giê-xu đã làm gì?  Chúa muốn các môn đồ hiểu gì khi dẫn một em bé đến đứng bên cạnh để giải thích về vấn đề vai vế (9:47)? Cách Chúa đánh giá một người khác với tiêu chuẩn chọn lựa của con người như thế nào? Việc đối xử với một em bé liên hệ như thế nào đến địa vị của một người trước mặt Chúa (9:48)?
  3. Những câu nói của Giăng (9:49) và Gia-cơ (9:54) cho thấy mối quan hệ của họ đối với Chúa như thế nào? Động lực hay thành kiến nào khiến họ muốn ngăn cản những người khác hầu việc Chúa, hay hủy diệt dân Sa-ma-ri?  Mục đích của Chúa đến thế gian là gì? Câu trả lời của Chúa cho thấy cách nhìn của Ngài khác với nhận thức của các môn đồ như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

1. Trong Hội Thánh hay cộng đồng nơi bạn đang sinh hoạt, vấn đề tranh chấp chức vụ có xảy ra không?  Tại sao?  Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh, bạn có thể góp ý thế nào trong vấn đề tranh chấp đó?
2. Các môn đồ muốn ngăn trở những người hầu việc Chúa khác với lý do là những người đó không cùng nhóm với họ. Bạn nghĩ gì về những người hầu việc Chúa không cùng một hội thánh, cùng một tổ chức, hay cùng một hệ phái như bạn?
3. Có bao giờ bạn suy nghĩ như Giăng và Gia-cơ nên hủy diệt những người chống đối Chúa hay không?  Chúa muốn bạn hiểu gì về điều này?

Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 9:46-55
Người Lớn Nhất trong Vương Quốc Ðức Chúa Trời
(Mat 18:1-5; Mác 9:33-37)

46. Khi ấy, các môn đồ cãi nhau về việc ai là người lớn nhất trong vòng họ.

47. Ðức Chúa Jesus biết rõ những ý nghĩ thầm kín trong lòng họ, nên Ngài đem một đứa trẻ để đứng bên cạnh Ngài,  48. rồi nói với họ, “Ai nhân danh Ta đón tiếp đứa trẻ nầy là đón tiếp Ta; ai đón tiếp Ta là đón tiếp Ðấng đã sai Ta, vì người nhỏ nhất trong tất cả các ngươi sẽ là người lớn nhất.”

Nhân Danh Chúa Ðuổi Quỷ
(Mác 9:38-40)

49. Bấy giờ Giăng lên tiếng và nói, “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cố gắng ngăn cản người ấy, vì người ấy không đi theo Thầy với chúng con.”

50. Nhưng Ðức Chúa Jesus đáp với ông, “Ðừng ngăn cản người ấy, vì hễ ai không chống lại các ngươi là thuận với các ngươi.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top