Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 9:18-27

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 9:18-27

cross_001

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 9:18-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thất vọng về một người nào không?  Người đó đã làm gì  khiến bạn thất vọng?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có phải Chúa muốn biết quan điểm của công chúng về Ngài không (9:18)? Mục đích của câu hỏi này là gì?
  2. Các môn đồ của Chúa đã trả lời như thế nào (9:19)?  Theo bạn, người tin Chúa có nên biết quan điểm của công chúng về Chúa hay không? Nếu công chúng hiểu lầm Chúa, người tin Chúa nên làm gì?
  3. Tại sao Chúa đặt câu hỏi tương tự với các môn đồ (9:20)?  Phi-e-rơ đã trả lời như thế nào (9:21)? Người Do Thái hiểu danh hiệu “Đấng Christ của Đức Chúa Trời” như thế nào?
  4. Chúa giải thích Con Người – một danh hiệu khác của Chúa – sẽ như thế nào (9:22)?  Tại sao việc người tin Chúa hiểu rõ Ngài là ai là điều quan trọng? Tại sao Chúa muốn các môn đồ của Ngài hiểu rõ hơn về chính Ngài trong giai đoạn này?
  5. Chúa không hứa rằng người theo Ngài sẽ luôn được bình an. Điều kiện của người theo Chúa là gì (9:23)? Những khó khăn mà người theo Chúa có thể phải đối diện là gì (9:24-25)?  Lời hứa dành cho người trung thành theo Chúa là gì (9:26)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Các môn đồ xưng nhận Chúa là Đấng Christ, nhưng không hoàn toàn hiểu đúng về Ngài. Bạn hiểu gì về danh hiệu Đấng Christ của Chúa?
  2. Các môn đồ nghĩ rằng Đấng Christ sẽ vinh quang nhưng Chúa cho họ biết rằng Ngài sẽ chịu đau khổ.  Bạn kỳ vọng gì nơi Chúa?  Nếu Chúa hành động không theo điều bạn suy tưởng, bạn cảm thấy thế nào? 
  3. Bạn hiểu gì về điều kiện theo Chúa là phải “từ bỏ chính mình”?  Bạn làm gì để có thể “mỗi ngày vác thập tự của mình” để theo Chúa? 

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 9:18-27

Phi-rơ Tuyên Xưng Ðức Chúa Jesus Là Ðấng Christ
(Mat 16:13-19; Mác 8:27-29)

18. Một ngày kia Ðức Chúa Jesus đang ở riêng cầu nguyện, các môn đồ Ngài ở với Ngài. Ngài hỏi họ, “Ðám đông nói Ta là ai?”

19. Họ trả lời và nói, “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, những người khác bảo Thầy là Ê-li-gia, nhưng một số người khác nữa lại bảo Thầy là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.”

20. Ngài hỏi họ, “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?” Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ đến từ Ðức Chúa Trời.”

21. Ngài nghiêm cấm và truyền cho họ không được nói điều đó với ai.

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài (lần thứ nhất)
(Mat 16:21; Mác 8:31)

22. Ngài nói tiếp, “Con Người phải chịu nhiều đau đớn, bị các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật loại trừ và giết đi, nhưng đến ngày thứ ba sẽ sống lại.”

Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa
(Mat 16:24-27; Mác 8:34-38)

23. Bấy giờ Ngài nói với mọi người, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. 24. Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó. 25. Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? 26. Vì ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Người, của Cha Người, và của các thiên sứ thánh. 27. Nhưng quả thật Ta nói với các ngươi, có những người đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy vương quốc Ðức Chúa Trời.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top