Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 9:1-9

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 9:1-9

Jesus-Apostles

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 9:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có bao giờ đi học nghề không? Trong bao lâu? Bạn cảm thấy thế nào trong lần đầu tiên thực hành những điều mình đã học?
  2. Ai là người mà bạn ngưỡng mộ vì đã dấn thân hy sinh tham gia công tác truyền giáo?  Những yếu tố nào trong cuộc đời của người này khiến bạn kính phục?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa chọn 12 Sứ Đồ để làm gì? Tại sao Chúa sai họ ra đi vào lúc này (9:6-7)? Các Sứ Đồ đã được trang bị điều gì trước khi ra đi (9:1)?   Xin cho biết những trách nhiệm cụ thể mà các Sứ Đồ được căn dặn phải thực hiện (9:1-2)?
  2. Dựa vào những lời dặn trong câu 9:3, theo bạn hành trình truyền giáo này kéo dài trong bao lâu? Tại sao Chúa dặn các Sứ Đồ phải đi truyền giáo trong những điều kiện như vậy? Vì sao tại mỗi địa phương các Sứ Đồ không nên dời chỗ ở từ nhà này sang nhà khác (9:4)?  Câu 9:5 cho thấy những người hầu việc Chúa có thể gặp điều gì?
  3. Khi các Sứ Đồ vâng lời làm theo mạng lệnh của Chúa, điều gì đã xảy ra (9:6-7)? Vua Hê-rốt biết ông có khả năng làm điều gì (9:9)? Tại sao vua Hê-rốt hoang mang (9:7)? Việc giết hại người hầu việc Chúa có ngăn cản được việc loan truyền Phúc Âm hay không? Thái độ mới của Hê-rốt là gì (9:9)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Giê-xu vừa cứu giúp người đau khổ vừa giảng Tin Lành.  Ngài truyền cho các Sứ Đồ thực hiện trách nhiệm tương tự.  Yếu tố nào khiến một số hội thánh ngày nay không thực hiện được cả hai điều này? Vì thiếu nhận thức, thiếu năng quyền hay thiếu thẩm quyền? Tại sao Hội Thánh thiếu yếu tố đó?
  2. Bạn có bao giờ được Chúa sai đi làm một công việc gì cho Chúa không? Bạn cần được Chúa trang bị gì trước khi ra đi?  Có những thắc mắc nào bạn chưa biết mà bạn nên hỏi Chúa? Nếu công tác mà bạn thực hiện không kết quả tốt đẹp, bạn có ngạc nhiên không?  Bạn học được điều gì qua kinh nghiệm hầu việc Chúa đó?
  3. Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì trong việc giúp những người cần được giúp đỡ?  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì trong việc dẫn đưa họ đến với Chúa?
  4. Chúa sai các Sứ Đồ đi đến những địa phương khác để thực hiện trách nhiệm Chúa giao.  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì trong việc truyền giáo cho những nơi không phải là địa phương của bạn – tại các làng mạc, thành phố lân cận hay tại một quốc gia khác?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 9:1-9

Chúa Sai Mười Hai Sứ ÐồÐi Truyền Giáo
(Mat 10:5-15; Mác 6:7-13)

1. Ngài gọi mười hai sứ đồ đến, ban cho họ quyền năng và uy quyền để đuổi tất cả các quỷ và chữa lành mọi thứ tật bịnh, 2. rồi Ngài sai họ đi ra, rao giảng về vương quốc Ðức Chúa Trời và chữa lành những người bịnh tật.

3. Ngài dặn họ, “Khi lên đường, các ngươi đừng mang gì theo, đừng mang gậy, đừng mang túi đi đường, đừng mang bánh, đừng mang tiền, và cũng đừng đem hai áo. 4. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó, cho đến khi rời nơi đó ra đi. 5. Hễ nơi nào người ta không tiếp các ngươi, khi ra khỏi thành đó, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi để làm chứng nghịch lại họ.”

6. Các sứ đồ ra đi, đến các thôn làng, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bịnh tật khắp nơi.

Vua Hê-rốt Bối Rối
(Mat 14:1-12; Mác 6:14-29)

7. Bấy giờ Vua Chư Hầu Hê-rốt được báo cáo tất cả những điều đã xảy ra. Ông rất bối rối, vì có người bảo rằng đó là Giăng đã từ cõi chết sống lại, 8. nhưng một số người khác lại bảo đó là Tiên Tri Ê-li-gia đã xuất hiện, và một số khác thì đồn rằng đó là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.

9. Hê-rốt nói, “Giăng thì ta đã chặt đầu, nhưng người nầy là ai mà ta nghe những chuyện như thế?” Rồi ông tìm cách gặp Ðức Chúa Jesus.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top