Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:22-25

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 8:22-25

JesusCalmStorm

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 8:22-25

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có kinh nghiệm gặp bão lần nào chưa?  Khi đối diện với giông tố, bạn lo lắng về điều gì nhất?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa muốn dạy các môn đồ điều gì khi Ngài ngủ yên, không thèm để ý đến giông bão? Khi Chúa “quở” gió và “truyền” lệnh cho biển, Ngài muốn nhắc các môn đồ điều gì?
  2. Mặc dù các môn đồ đã từng chứng kiến Chúa thể hiện uy quyền của Ngài trên bệnh tật, trên sự chết, trên ma quỷ, câu nói của các môn đồ lúc họ đánh thức Chúa thể hiện nhận thức của họ về Chúa như thế nào (8:24; Mác 4:38)?  Nhiều môn đồ của Chúa là những ngư phủ chuyên nghiệp. Câu nói của các môn đồ sau khi Chúa dẹp yên cơn bão thể hiện sự hiểu biết mới nào của họ về Chúa (8:25)?
  3. Chúa đã hỏi các môn đồ điều gì (8:25)?  Tại sao Chúa buồn về điều này? Yếu tố nào khiến các môn đồ mất đức tin: sự sợ hãi trước nghịch cảnh, sự thiếu hiểu biết về Chúa, hay cả hai?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn nghĩ Chúa chỉ có thẩm quyền trên những lãnh vực này, nhưng Ngài không có quyền trên lãnh vực khác hay không?  Bài học trong phân đoạn Kinh Thánh này giúp bạn hiểu thêm gì về Chúa?
  2. Nếu so sánh cuộc đời của bạn với một cơn bão, hiện bạn đang ở trong giai đoạn nào: mây mờ u ám, sấm chớp, biển động, sóng cuồn, hay đang lắng dịu?  Bạn cần Chúa làm gì cho bạn?   Bạn học được điều gì qua cơn bão mà Chúa cho phép xảy ra trên cuộc đời của bạn?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 8:22-25

Chúa Dẹp Yên Bão Tố
(Mat 8:23-27; Mác 4:35-41)

22. Một ngày kia, Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài xuống thuyền. Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ.” Vậy họ nhổ neo và chèo đi.

23. Trong khi thuyền căng buồm vượt sóng thì Ngài ngủ thiếp; một trận cuồng phong thổi ập xuống hồ, khiến thuyền của họ bị nước tràn vào gần đầy; tình trạng rất nguy ngập.

24. Các môn đồ Ngài đến đánh thức Ngài dậy và nói, “Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta sắp chết rồi!” Ngài thức dậy, quở gió và sóng đang hung hãn. Gió liền ngừng, và sóng liền lặng xuống.

25. Ngài nói với họ, “Ðức tin của các ngươi đâu rồi?” Họ sợ hãi và kinh ngạc, nói với nhau, “Người nầy là ai, mà khi ra lệnh, ngay cả gió và nước cũng phải vâng lời?”


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top