Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:17-26

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:17-26

Yosemite

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 6:17-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn phải giới thiệu về công ty hoặc sản phẩm của bạn sản xuất, bạn sẽ giới thiệu những phẩm chất nào? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Giê-xu đã giảng sứ điệp này tại đâu? Người tham dự đến từ những địa phương nào (6 :17)? Từ những nơi rất xa, tại sao họ tìm đến gặp Chúa (6:18)? Chúa Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu của đám đông như thế nào (6:18-19)?
  2. Ai là người mà Đức Chúa Giê-xu muốn họ nhận sứ điệp này (6:20)? Bốn điều nào là đặc tính của những người trong vương quốc của Đức Chúa Trời (6:20-22)? Làm sao bạn xác định được bốn điều đó? Phước hạnh nào được hứa ban cho từng điều? Khi nào thì những lời hứa đó trở thành hiện thực: hiện tại, tương lai, hay cả hai?
  3. Bốn lời cảnh cáo mà Chúa nhắc đến là gì (6:24-26)? Đối tượng nào trong đám đông đặc biệt cần hiểu những lời cảnh cáo này? Giá trị trong vương quốc của Đức Chúa Trời khác với giá trị mà xã hội đề cao như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những người chưa biết Chúa đã tìm đến với Chúa để được giúp đỡ về nhu cầu tâm linh lẫn nhu cầu thể chất.  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì trước những nhu cầu đó?
  2. So sánh những giá trị mà Đức Chúa Giê-xu đề cập ở đây với những điều mà bạn nghe quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày, những giá trị nào là quan trọng đối với bạn và gia đình của bạn? Những lời cảnh cáo nào Chúa dạy có ý nghĩa đặc biệt cho bạn?  Tại sao?
  3. Nếu bạn có thể thêm một ơn phước hoặc một lời cảnh cáo thì bạn sẽ thêm điều gì?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 6:17-26

Chúa Giảng Dạy và Chữa Bịnh
(Mat 4:23-25)

17. Ngài với họ từ trên núi xuống. Họ đứng ở một nơi bằng phẳng với đông đảo các môn đồ của Ngài. Người ta từ khắp miền Giu-đê, Thành Giê-ru-sa-lem, và các miền duyên hải ở Ty-rơ và Si-đôn kéo đến với Ngài rất đông.  18. Họ đến để nghe Ngài giảng dạy và để được chữa lành các bịnh tật. Tất cả những người bị các tà linh ô uế ám hại đều được chữa lành. 19. Mọi người trong đám đông đều tìm cách chạm vào Ngài, vì từ Ngài toát ra quyền năng chữa lành mọi người bịnh.

Phước Hạnh Thật
(Mat 5:1-12)

20. Bấy giờ Ngài ngước mắt nhìn các môn đồ và nói: “Phước cho các ngươi, những người nghèo khó, vì vương quốc Ðức Chúa Trời là của các ngươi. 21. Phước cho các ngươi, những người bây giờ đang đói, vì các ngươi sẽ được no nê. Phước cho các ngươi, những người bây giờ đang khóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. 22. Phước cho các ngươi, khi người ta ghét các ngươi, khai trừ các ngươi, sỉ vả và loại tên các ngươi như phường xấu xa tội lỗi vì cớ Con Người. 23. Trong ngày ấy hãy vui mừng, hãy nhảy lên mừng rỡ, vì nầy, phần thưởng của các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các đấng tiên tri như vậy.”

Các Mối Họa

24. “Nhưng khốn cho các ngươi, những người đang giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình. 25. Khốn cho các ngươi, những người bây giờ đang no đủ, vì các ngươi sẽ đói khát. Khốn cho các ngươi, những người bây giờ đang cười cợt, vì các ngươi sẽ than van và khóc lóc. 26. Khốn cho các ngươi, khi mọi người khen ngợi các ngươi, vì tổ phụ của họ đã làm như vậy đối với các tiên tri giả.”

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top