Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:12-16

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 6:12-16

Flower_001

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 6:12-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Những người nào bạn thích cùng làm việc chung?  Nếu bạn thành lập một công ty, bạn cần những người đại diện cho công ty của bạn như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa Giê-xu đã chuẩn bị chọn mười hai Sứ Đồ như thế nào? Có phải họ là những người mới biết Chúa? Có phải họ là những người nổi tiếng hoặc xuất sắc hay không?
  2. Có ai trong các Sứ Đồ là anh em? Là đồng hương? Là bạn bè? Ai là người đã giới thiệu cho người thân của mình biết về Chúa (Xem thêm Ma-thi-ơ 10:1-4; Giăng 1:35-51).
  3. Xê-lốt là tên gọi của phong trào ái quốc chống chế độ đô hộ của La Mã giành độc lập cho người Do Thái.  Tại sao Chúa chọn một thành viên của nhóm này vào cùng làm việc với Ma-thi-ơ, một người cộng tác cho đế quốc La Mã?  Theo bạn, khi gặp nhau Ma-thi-ơ và Si-môn Xê-lốt sẽ nói chuyện về vấn đề gì?
  4. Chức vụ Sứ Đồ khác với môn đồ như thế nào? Xin xem thêm Ma-thi-ơ 10:5-42 và cho biết trách nhiệm đầu tiên Chúa giao cho các Sứ Đồ là gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi có một quyết định quan trọng thì bạn cầu nguyện trong bao lâu? Bạn đi đâu để cầu nguyện?
  2. Bạn có ngạc nhiên khi trong Hội Thánh có những lãnh đạo là anh em, là bạn bè, là những người có khuynh hướng đối lập hay không?  Theo bạn những mối quan hệ này có phải là tiêu chuẩn quan trọng để chọn hay không chọn những người này vào chức vụ lãnh đạo Hội Thánh?
  3. Bạn đã làm gì để giúp cho anh em, bà con, bạn bè và đồng hương của bạn biết về Chúa?
  4. Trong số các Sứ Đồ của Chúa có một người về sau đã phản Ngài.  Bạn học được điều gì về việc này? Bạn muốn mỗi khi người khác nhắc đến tên bạn, họ nhớ điều gì về bạn?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 6:12-16

Chúa Chọn Mười Hai Sứ Ðồ
(Mat 10:1-4; Mác 3:13-19)

12. Trong những ngày ấy Ngài lên núi để cầu nguyện, và Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Ðức Chúa Trời. 13. Ðến sáng ngày Ngài gọi các môn đồ đến và chọn mười hai người trong số họ, và Ngài gọi họ là các sứ đồ:

14. Si-môn người Ngài đặt tên là Phi-rơ, Anh-rê em của Si-môn, Gia-cơ, Giăng, Phi-líp, Ba-thô-lô-mi, 15. Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của Anh-phê, Si-môn người có biệt danh là Người Cuồng Nhiệt, 16. Giu-đa con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người về sau thành kẻ phản bội.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top