Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 5:17-26

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 5:17-26

Flower

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 5:17-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Ai là bốn người bạn thân nhất của bạn trong thời trung học? Bạn có kỷ niệm nào được những người bạn này giúp đỡ lúc bạn gặp khó khăn hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những thầy dạy luật và người Phi-ri-si từ đâu đến? Lý do nào khiến những vị này từ nhiều nơi rất xa đến gặp Chúa?  Họ đến nơi Chúa chữa bệnh để làm gì (5:17)?
  2. Khó khăn nào mà những người bạn của người bệnh gặp phải khi muốn giúp bạn mình? Đức tin của họ đã thể hiện qua hành động nào? Bên cạnh đức tin hiển nhiên của họ mà Chúa thấy rõ, bạn học được những đức tính nào khác trong hành động cứu giúp của những người này?
  3. Tiến trình của sự chữa lành – từ lúc người bại nằm trên giường tại nhà cho đến lúc người đó vác giường về nhà – bao gồm những bước nào? Ai là người đã thực hiện những bước đó?
  4. Mục đích của bốn người mang bạn mình đến gặp Chúa để được Chúa chữa lành bệnh (nhu cầu thể chất) .  Tại sao Chúa lại nhắc đến vấn đề tha tội (nhu cầu tâm linh) ở đây? Vì sao người Pha-ri-si đặt vấn đề khi Chúa tha tội cho người bệnh?  Bên cạnh các uy quyền đã nhắc đến trong những bài học trước, trong câu chuyện này, Chúa đã thể hiện uy quyền của Ngài trên lĩnh vực nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn giống ai nhất trong những nhân vậy nầy: người bệnh (cần được giúp đỡ), bạn bè (người giúp đỡ), đám đông (người bàng quang), hay các thầy thông giáo và Pha-ri-si (người phê phán)? Tại sao?
  2. Bạn đang bị bại liệt trong phương diện nào: tinh thần, thể xác, cảm xúc, tâm linh, hoặc tình cảm? Điều gì có thể thực hiện nhờ bạn bè, qua chính bạn, hoặc bởi Chúa để bạn có thể đứng dậy “vác giường về nhà”?
  3. Bạn có người thân hoặc bạn bè nào của bạn đang ở trong tình trạng bại liệt?  Bạn đã làm gì để đem họ đến với Chúa?  Ai là người bạn có thể phối hợp để thực hiện công tác này?  Bạn cần phải có thái độ nào khi phối hợp với những người khác trong việc đưa người đến với Chúa?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 5:17-26

Chúa Chữa Lành Người Bại
(Mat 9:1-8; Mác 2:1-12)

17. Một ngày kia Ngài đang giảng dạy, có những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật ngồi gần đó, những vị ấy từ các làng trong miền Ga-li-lê, miền Giu-đê, và từ Thành Giê-ru-sa-lem đến. Quyền năng của Chúa ở trong Ngài để Ngài chữa bịnh.

18. Nầy, người ta khiêng đến một người bị bại nằm trên cáng; họ tìm cách đem người ấy vào và đặt trước mặt Ngài.  19. Nhưng sau khi không tìm được cách nào vì đoàn dân quá đông, họ bèn lên mái nhà, gỡ tấm bửng ra, và dòng người bại nằm trên cáng xuống giữa nhà, ngay trước mặt Ðức Chúa Jesus.

20. Thấy đức tin của họ, Ngài phán, “Hỡi con người, tội lỗi ngươi đã được tha.”

21. Bấy giờ những thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si bắt đầu thắc mắc, “Người nầy là ai mà lộng ngôn như thế? Ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?”

22. Nhưng biết ý tưởng họ, Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Tại sao tâm trí các ngươi thắc mắc như vậy? 23. Ðiều nào dễ hơn, nói ‘Tội lỗi của ngươi đã được tha,’ hay nói ‘Hãy đứng dậy và bước đi’? 24. Nhưng để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội trên thế gian” –Ngài phán với người bại– “Ta bảo ngươi, hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi về nhà.”

25. Ngay lập tức người ấy đứng dậy trước mặt họ, vác chiếc cáng ông đã nằm, đi về nhà, và tôn vinh Ðức Chúa Trời.

26. Mọi người đều kinh ngạc. Họ tôn vinh Ðức Chúa Trời và kinh hãi nói với nhau, “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc thật lạ lùng.”

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top