Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 4:31-44

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 4:31-44

BethlehemView

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 4:31-37

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Ai là thầy giáo hoặc mục sư mà bạn thích nhất? Phẩm chất nào của người này thu hút bạn?
  2. Khi bạn cần nghỉ ngơi trước những bận rộn căng thẳng, bạn đi đâu và làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Điều gì nổi bật trong lời dạy của Đức Chúa Giê-xu trong khúc Kinh Thánh này (4:31-4:32, 4:36-4:37)?  Sự kiện nào chứng tỏ quyền năng và uy quyền của Đức Chúa Giê-xu (4:33-4:35)?
  2. Sau khi rời nhà hội, Chúa đi đâu (4:38)? Xin cho biết sự khác biệt giữa người bị quỷ ám và người bị sốt rét. Việc Chúa đuổi quỷ và chữa lành bệnh tật cho thấy uy quyền của Chúa trên những lĩnh vực nào (4:33-4:39)?
  3. Xin ôn lại lịch trình của Chúa trong khúc Kinh Thánh này, vì sao chiều tối Chúa vẫn phải chữa bệnh (4:40)?  Xin cho biết sự khác biệt giữa việc Chúa truyền và Chúa đặt tay để chữa bệnh (4:35-4:41)?  Vì sao Chúa rời Ga-li-lê (4:43)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Uy quyền nào của Chúa khiến bạn phải chú ý?  Uy quyền nào của Chúa mà bạn cần để được thoát khỏi những quyền lực đang chế ngự bạn?
  2. Công việc Chúa rất nhiều và dân chúng rất cần Ngài, dầu vậy Chúa vẫn dành thì giờ tĩnh nguyện.  Bạn phân biệt thế nào giữa trọng trách lâu dài và nhu cầu cấp bách trước mắt? Bạn cần làm gì để hoàn tất những điều đó?
  3. Ngoài nơi bạn đang sống, Chúa muốn bạn truyền Tin Lành cho những nơi nào?

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 4:31-44

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
(Mác 1:21-28)

31. Ngài đi xuống Ca-phác-na-um, một thành phố trong miền Ga-li-lê. Cứ đến ngày Sa-bát, Ngài giảng dạy cho họ. 32. Họ rất ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, vì lời Ngài có uy quyền.

33. Lúc ấy trong hội đường có một người bị tà linh ô uế ám hại. Người ấy la to, 34. “Lạy Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, chúng tôi nào có xúc phạm gì đến Ngài chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.” 35. Nhưng Ðức Chúa Jesus quở nó rằng, “Hãy im đi và ra khỏi người nầy.” Quỷ liền vật người ấy ngã xuống giữa hội đường và xuất ra khỏi người ấy, không làm hại gì người ấy.

36. Mọi người đều kinh hãi, họ nói với nhau, “Ðạo gì vậy? Ông ấy lấy quyền năng và uy lực ra lịnh cho các tà linh ô uế, và chúng phải xuất ra!” 37. Thế là tiếng đồn về Ngài lan truyền khắp nơi trong vùng.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người Bịnh
(Mat 8:14-17; Mác 1:29-39)

38. Ngài đứng dậy rời hội đường và vào nhà của Si-môn. Lúc ấy nhạc mẫu của Si-môn đang bị cơn sốt nặng hành hạ; họ xin Ngài chữa bịnh cho bà. 39. Ngài đến nghiêng mình trên bà và quở cơn sốt, cơn sốt liền lìa khỏi bà. Ngay lập tức bà đứng dậy và nấu ăn đãi họ.

40. Khi mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu với mọi thứ bịnh tật đều đem những người ấy đến với Ngài. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành họ. 41. Các quỷ cũng xuất ra khỏi nhiều người và la lên rằng, “Ngài là Con Ðức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở chúng và không cho chúng nói, vì chúng biết Ngài là Ðấng Christ.

42. Sáng sớm hôm sau Ngài đến một nơi vắng vẻ. Ðám đông đi tìm Ngài. Họ đến với Ngài và cố giữ Ngài ở lại để Ngài không rời khỏi họ. 43. Nhưng Ngài nói với họ, “Ta cần phải rao giảng Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì đó là lý do Ta được sai đến.”

44. Sau đó Ngài đến giảng trong các hội đường khắp miền Giu-đê.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top