Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 4:14-30

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 4:14-30

HoaCuc02

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 4:14-30

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích điều gì nhất về nơi mà bạn đã lớn lên? Điều gì bạn ít thích nhất?
  2. Quê hương bạn có đặc sản gì hoặc có người nào nổi tiếng?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau lúc bị cám dỗ, Chúa bắt đầu giáo vụ tại đâu (4:14-16)? Xin cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng về thời điểm và ảnh hưởng của việc Chúa làm trong giai đoạn này?
  2. Đức Chúa Giê-xu đã trích dẫn tiên tri Ê-sai tại đâu (4:17)? Năm lãnh vực hoặc mục vụ mà Đức Chúa Giê-xu đã nhắc đến là gì (4:18-19)? Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm lời Tiên tri Ê-sai như thế nào: theo nghĩa đen hay nghĩa thuộc linh? Trong hiện tại hay tương lai? Với ân điển hay đoán xét (Xem thêm Ê-sai 61:2b)?
  3. Lý do của sự ngạc nhiên (4:22) và giận dữ (4:28-29) của đoàn dân là gì?
  4. Đức Chúa Giê-xu muốn người nghe hiểu điều gì qua câu tục ngữ (4:23), qua những câu chuyện vào thời các Tiên tri Ê-li và Ê-li-sê (4:24-27)? Có phải Chúa Giê-xu ngụ ý Tin Lành cuối cùng sẽ được ban cho dân ngoại hay không? Tại sao?
  5. Phân đoạn Kinh Thánh nầy nói gì về trọng tâm của Tin Lành và vấn đề tiếp nhận Tin Lành?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn thấy dễ hay khó để được công nhận là một nhân vật đặc biệt tại quê hương? Nếu gặp trở ngại, bạn đối phó với điều đó như thế nào?
  2. Trong năm mục vụ của việc truyền giảng Tin Lành mà Chúa đã nhắc đến, lãnh vực nào bạn coi trọng và lãnh vực nào bạn đã bỏ qua?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 4:14-30

Chúa tại Ga-li-lê
(Mat 4:12-17; Mác 1:14-15)

14. Ðức Chúa Jesus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng của Ðức Thánh Linh. Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp miền phụ cận. 15. Ngài bắt đầu giảng dạy trong các hội đường và được mọi người khen ngợi.

Chúa Giảng Dạy tại Na-xa-rét
(Mat 13:53-58; Mác 6:1-6)

16. Ngài trở về Na-xa-rét, nơi Ngài sinh trưởng. Theo thường lệ, ngày Sa-bát Ngài đến hội đường và đứng dậy để đọc Kinh Thánh.  17. Người ta trao cho Ngài cuộn sách của Tiên Tri I-sai-a. Ngài mở cuộn sách ra và tìm thấy đoạn kinh văn, chỗ ấy chép: 18. “Thần của Chúa ngự trên tôi, Vì Ngài đã xức dầu lựa chọn tôi, Ðể tôi rao báo tin mừng cho người nghèo; Ngài đã sai tôi để công bố lệnh phóng thích cho những người tù và sự sáng mắt cho những người mù, để giải thoát những người bị áp bức ra đi tự do, 19. Hầu công bố năm hồng ân của Chúa.”

20. Ngài cuốn cuộn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21. Ngài bắt đầu nói với họ, “Hôm nay lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”

22. Mọi người đều khen ngợi Ngài. Họ lấy làm ngạc nhiên về những lời đầy ơn từ miệng Ngài nói ra, rồi họ bảo nhau, “Người nầy há chẳng phải là con trai của Giô-sép sao?”

23. Ngài nói với họ, “Chắc hẳn các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ, ‘Y sĩ ơi, hãy tự chữa bịnh cho mình đi.’ Những gì chúng tôi đã nghe ông làm ở Ca-phác-na-um, cũng hãy làm ở đây, nơi quê hương của ông đi.”

24. Ðoạn Ngài phán, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25. Thật vậy, Ta nói với các ngươi, trong thời Ê-li-gia, có nhiều bà góa trong I-sơ-ra-ên, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn hoành hành, 26. nhưng Ê-li-gia không được sai đến với bà nào trong các bà góa ấy, ngoại trừ một bà góa ở Xa-rê-phát xứ Si-đôn. 27. Cũng có nhiều người phung ở I-sơ-ra-ên trong thời Tiên Tri Ê-li-sa, nhưng không ai được sạch, ngoại trừ Na-a-man người Sy-ri-a.”

28. Khi nghe như thế, ai nấy trong hội đường đều phẫn nộ. 29. Họ đứng dậy, đuổi Ngài ra khỏi thành, dẫn Ngài lên gành đá trên ngọn đồi, tức ngọn đồi nơi thành của họ được xây, và định xô Ngài xuống vực thẳm. 30. Nhưng Ngài đi ngang qua giữa họ mà bỏ đi.

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top