Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 4:1-13

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 4:1-13

Garden

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 4:1-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải nhịn đói một thời gian không? Trong bao lâu? Lúc đói, bạn thèm ăn gì nhất?
  2. Món ăn bạn thích nhất là gì? Bạn có thường ăn món đó không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong hoàn cảnh nào (4:1-2)? Đang yếu đuối, đang xa cách Đức Chúa Trời, hay đầy dẫy Đức Thánh Linh?
  2. Xin cho biết những lý lẽ thuyết phục của mỗi lần cám dỗ? Cái giá phải trả cho mỗi lần cám dỗ đó là gì? Chúa đã chống lại sự cám dỗ bằng điều gì? Xin cho biết cách Satan dùng Kinh Thánh khác với Chúa như thế nào?
  3. Xin cho biết những điểm giống nhau và khác nhau trong ba lần cám dỗ?
  4. Tại sao tất cả những cám dỗ đều nhằm chống lại địa vị Con Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu, và đã xảy ra ngay sau khi Đức Chúa Giê-xu chịu lễ báp-tem (4:21-22)? Tại sao ma quỷ không đề cập đến nhân tánh của Chúa?
  5. Tại sao Đức Chúa Giê-xu chấp nhận trải qua những cám dỗ nầy?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu ma quỉ cám dỗ bạn ba lần, ma quỷ sẽ dùng điều gì để cám dỗ bạn? Xin so sánh những điều đó với cám dỗ của Chúa?
  2. Điều gì giúp bạn chống lại những cám dỗ về sở thích cá nhân, về quyền lực và về danh vọng? Bạn nhận được những khích lệ nào qua bài học này.

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 4:1-13

Chúa Chịu Sa-tan Cám Dỗ
(Mat 4:1-11; Mác 1:12-13)

1. Ðức Chúa Jesus đầy dẫy Ðức Thánh Linh, từ Sông Giô-đanh trở về, và được Ðức Thánh Linh dẫn vào đồng hoang. 2. Ngài ở đó bốn mươi ngày và chịu Ác Quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả; khi thời gian ấy đã mãn, Ngài đói.

3. Ác Quỷ nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho viên đá nầy biến thành bánh đi.”

4. Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Có lời chép rằng, ‘Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà thôi.’”

5. Sau đó Ác Quỷ đưa Ngài lên một nơi cao và chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, 6. rồi nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban tất cả quyền lực và vinh hiển của các vương quốc nầy cho ngươi, vì quyền ấy đã trao cho ta, và ta muốn ban cho ai tùy ý. 7. Vậy bây giờ, nếu ngươi quỳ xuống thờ lạy ta, tất cả sẽ thuộc về ngươi.”

8. Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó, “Có lời chép rằng, ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’”

9. Kế đó Ác Quỷ đưa Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ, rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, 10. vì có lời chép rằng, ‘Ngài sẽ truyền lịnh cho các thiên sứ của Ngài bảo gìn giữ ngươi,’ 11. và rằng, ‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.’”

12. Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó, “Có lời phán rằng, ‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”

13. Sau khi Ác Quỷ đã dùng mọi cách để cám dỗ Ngài, nó rời bỏ Ngài, chờ một cơ hội khác.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top