Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 3:1-20

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 3:1-20

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 3:1-20

 Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khoảng cách bao lâu giữa thời điểm nầy và Lu-ca 1:80? Bạn nghĩ Giăng Báp-tít đã làm gì trong thời gian đó? Tại sao?
  2. Vì sao Lu-ca chịu khó kể tên những nhân vật chính trị và tôn giáo trong câu 3:1-2?
  3. Giăng Báp-tít là người như thế nào? Nội dung căn bản của sứ điệp của ông là gì? Bạn học được điều gì về Giăng Báp-tít, sứ điệp và cung cách của ông trong Ma-thi-ơ 3:1-12, Mác 1:1-8 và Giăng 1:6-8, 19-28?
  4. Có gì mới trong sứ điệp của Giăng Báp-tít? “Rễ”“quả” biểu tượng về điều gì (câu 8-9)?  Có phải ông cổ võ cho một cuộc cải cách xã hội, hay chỉ kêu gọi sự biến đổi bên trong tấm lòng? Giăng Báp-tít đang làm thiên chức giảng dạy hay ông đang can dự vào việc của người khác? Tại sao nhiều người vào tận hoang mạc để nghe sứ điệp của Giăng Báp-tít (câu 7)?
  5. Sứ điệp của Giăng Báp-tít (c.7-14) cho thấy ông kêu gọi ăn năn về điều gì? Giăng nói gì về nhu cầu cần ăn năn và kết quả của sự ăn năn?
  6. Tại sao nhiều người lầm tưởng Giăng Báp-tít là Đấng Cứu Thế (Lu-ca 3:15, Giăng 1:19-28)? Ngược lại, Giăng Báp-tít đã phân biệt giữa ông và mục vụ của ông như thế nào? “Lúa m씓trấu” biểu tượng về điều gì?
  7. Khởi nguồn và kết thúc của mục vụ trên đất của Giăng Báp-tít là gì (c.19-20)? Điều nầy minh họa điều gì về Giăng Báp-tít?
  8. Bạn học được điều gì về nguyên nhân (c.7-9, 16, 17), tương lai (c. 8, 10-14) và thành quả (c. 3, 15-17) của sự ăn năn thật?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ai là Giăng Báp-tít trong cuộc đời bạn – là người đã hướng dẫn bạn con đường đến với Đấng Christ, là người đã khích lệ và thúc đẩy bạn? Cuộc đời của người nầy ra sao? Cách sống của người đó như thế nào?
  2. Nếu Giăng có mặt tại công ty, địa phương, hoặc nhà thờ của bạn, sứ điệp của ông là gì? Giăng sẽ nói gì với nhóm Học Kinh Thánh của bạn?  Điều gì cần phải ăn năn và thay đổi?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 3:1-20

Lời Giảng của Giăng Báp-tít
(Mat 3:1-12; Mác 1:1-8; Giăng 1:19-28)

1. Trong năm thứ mười lăm của triều đại Hoàng Ðế Ti-bê-ri-u, khi Pôn-tơ Phi-lát làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rốt làm vua chư hầu miền Ga-li-lê, Phi-líp em ông làm vua chư hầu miền I-tu-rê và miền Tra-cô-ni-tít, Ly-sa-ni-a làm vua chư hầu miền A-bi-len, 2. An-nát và Cai-a-pha làm thượng tế, lời của Ðức Chúa Trời đến với Giăng con trai Xa-cha-ri trong đồng hoang.  3. Do đó ông đến khắp miền dọc Sông Giô-đanh rao giảng rằng mọi người phải ăn năn để được tha tội và hãy bày tỏ lòng ăn năn ấy qua phép báp-têm, 4. như có chép trong sách của Tiên Tri I-sai-a, “Có tiếng kêu lên trong đồng hoang rằng: ‘Hãy sửa soạn con đường cho Chúa; Hãy ban bằng các lối đi cho Ngài. 5. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy; Mọi núi đồi phải san cho thấp; Mọi đường cong quẹo phải sửa cho ngay; Mọi lối gập ghềnh phải ban cho phẳng; 6. Bấy giờ mọi loài xác thịt sẽ thấy ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.’”

7. Vậy Giăng nói với đoàn dân kéo ra gặp ông để chịu báp-têm, “Hỡi dòng dõi của rắn lục kia, ai đã cảnh cáo các người để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? 8. Vậy khá kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ðừng tự nhủ rằng, ‘Chúng tôi đã có Áp-ra-ham là tổ phụ rồi,’ vì tôi nói cho các người biết: Ðức Chúa Trời có thể dấy lên con cháu của Áp-ra-ham từ những viên đá nầy. 9. Này, cái rìu đã để kề gốc cây. Hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa.”

10. Dân chúng hỏi ông, “Thế thì chúng tôi phải làm gì?” 11. Ông đáp, “Ai có hai áo hãy chia bớt cho người không áo; tương tự, ai có thực phẩm, hãy chia sớt cho người không có.” 12. Ngay cả những người thu thuế cũng đến chịu báp-têm, họ hỏi ông, “Thưa thầy, chúng tôi phải làm chi?” 13. Ông đáp, “Ðừng thu hơn số đã ấn định.” 14. Các binh lính cũng hỏi ông, “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp, “Ðừng tống tiền ai hay cáo gian ai để kiếm tiền, nhưng hãy thỏa lòng với lương bổng của mình.”

15. Lúc ấy người dân có tâm trạng trông đợi, và ai nấy đều thầm nghĩ trong lòng rằng phải chăng Giăng là Ðấng Christ.  16. Giăng tuyên bố và nói với mọi người, “Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng một Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến sau tôi; tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa. 17. Tay Ngài sẽ cầm cào lúa làm sạch sân lúa của Ngài; Ngài sẽ thu lúa vào vựa lẫm của Ngài, còn rơm rác, Ngài sẽ đốt trong lửa không hề tắt.”

18. Giăng còn dùng những lời khuyên bảo khác để rao giảng Tin Mừng cho dân. 19. Nhưng Vua Chư Hầu Hê-rốt, người đã bị Giăng quở trách về vụ lấy bà Hê-rô-đia vợ của em hắn và về những việc ác hắn đã làm, 20. lại làm thêm một tội ác nữa, đó là bắt Giăng giam vào ngục.

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top