Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:21-40

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 2:21-40

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 2:21-40

 Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tại sao Chúa Giê-xu có mặt tại đền thờ trong lúc nầy? Điều luật Môi-se nào được thực hành ở đây (Lê-vi 12:1-8, Xuất 13:2, 12, 13; Dân Số 18:15, 16)?
  2. Nghi lễ nầy nói gì về Giô-sép và Ma-ry?  Có phải họ là người nghèo? mộ đạo? kiêu hãnh? tận hiến? hay lo âu về sự cứu rỗi của họ?
  3. Làm thế nào Si-mê-ôn có thể biết Hài Nhi Giê-xu chính là Đấng Cứu Thế được trông đợi bao lâu nay (c.25-28)? Trong lời tiên tri của Si-mê-ôn (c.29-32, 34-35), ông đã tiên đoán điều gì về công việc của Chúa Giê-xu, về số phận của các dân tộc, và nỗi đớn đau của Ma-ry và Giô-sép?
  4. Bà An-na gợi bạn nhớ đến ai? Bà đã bổ sung điều gì cho lời tiên tri của Si-mê-ôn ?
  5. Những lời tiên tri đầy ngạc nhiên của Si-mê-ôn và An-na đã có ảnh hưởng gì đến những người nghe ngày hôm đó, trên Ma-ry và Giô-sép (c.33, 39), cũng như trên Chúa Giê-xu khi Ngài lớn lên (c.40) ?
  6. Bạn học được điều gì về Ma-ry và Giô-sép trong phân đoạn Kinh Thánh nầy? Về Chúa Giê-xu? Về Đức Chúa Trời? Về những người tin kính Chúa ?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Cha mẹ bạn đã dâng bạn cho Chúa như thế nào (nếu có)? Dù đã được cầu nguyện dâng cho Chúa hay không, bạn nghĩ gì về điều đó? Cha mẹ bạn đã giúp bạn tăng trưởng trong niềm tin như thế nào ?
  2. Chúa đã mang ánh sáng vào đời sống của bạn như thế nào?  Vì sao Chúa vẫn là lý do khiến nhiều người “trỗi lên hoặc ngã xuống” trong thế giới hiện nay?
  3. Khi nào thì Chúa đem một người khác đến để củng cố một điều gì trong đời sống của bạn như Si-mê-ôn và An-na đã làm cho Ma-ry và Giô-sép? Bạn cảm thấy thế nào khi điều đó xảy ra ?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 2:21-40

Cắt Bì và Ðặt Tên Cho Hài Nhi

21. Khi tám ngày đã mãn, người ta cắt bì cho Ngài và đặt tên Ngài là JESUS, tức tên thiên sứ đã gọi trước khi Ngài được thụ thai trong lòng mẹ.

Dâng Hài Nhi

22. Khi những ngày dành cho kỳ tinh sạch theo Luật Pháp Mô-sê đã mãn, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem để dâng lên Chúa, 23. theo như đã chép trong Luật Pháp của Chúa rằng, “Mọi con trai đầu lòng sẽ được biệt riêng ra thánh cho Chúa.” 24. Họ cũng dâng một của lễ, theo như đã định trong Luật Pháp của Chúa, “Một cặp chim gáy hoặc hai chim bồ câu con.”

Si-mê-ôn Ca Tụng Chúa

25. Lúc ấy ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành, ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân I-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên ông. 26. Ông đã được Ðức Thánh Linh mạc khải cho biết ông sẽ không qua đời trước khi trông thấy Ðấng Christ do Chúa sai đến. 27. Theo sự dẫn dắt của Ðức Thánh Linh, ông đi vào đền thờ, nhằm lúc cha mẹ của Hài Nhi Jesus đem Ngài vào đền thờ để làm những thủ tục theo như Luật Pháp quy định. 28. Ông bồng Hài Nhi trên tay và ca tụng Ðức Chúa Trời rằng,

29. “Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Ngài qua đời bình an, theo như lời Ngài đã phán, 30. Bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của Ngài, 31. Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân. 32. Con trẻ nầy là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, Và là vinh hiển của I-sơ-ra-ên dân Ngài.”

33. Cha mẹ của Ngài lấy làm lạ về những điều ông nói về Ngài. 34. Si-mê-ôn chúc phước cho họ và nói với Ma-ry mẹ Ngài, “Này, đứa trẻ nầy sẽ là cớ cho nhiều người trong I-sơ-ra-ên ngã nhào hay trỗi dậy và sẽ là cớ cho người ta chống đối, 35. để những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô, cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm đâm thấu vào lòng.”

Nữ Tiên Tri An-na Ca Tụng Chúa

36. Lúc ấy cũng có một nữ tiên tri, bà An-na con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà rất cao tuổi. Số là sau khi thành hôn và sống với chồng được bảy năm, 37. bà tiếp tục sống cuộc đời một góa phụ cho đến bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi khuôn viên đền thờ nhưng cứ ở trong đó, kiêng ăn, cầu nguyện, và phụng sự Chúa cả ngày lẫn đêm. 38. Ngay lúc đó bà đến, ca ngợi Ðức Chúa Trời, và nói về Hài Nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Giê-ru-sa-lem.

Chúa Lớn Lên tại Na-xa-rét

39. Khi họ đã làm xong mọi thủ tục theo Luật Pháp của Chúa, họ trở về miền Ga-li-lê và ngụ tại Na-xa-rét, thành của họ. 40. Ấu Nhi lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan, và ân sủng của Ðức Chúa Trời ở trên Ngài.

Comments (2)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top