Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:67-80

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:67-80

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 1:67-80

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin liệt kê những điều mà Xa-cha-ri đã ca ngợi Chúa? Hãy so sánh bài hát của Xa-cha-ri với bài ca ngợi của Ma-ry?
  2. Xa-cha-ri “được đầy dẫy Đức Thánh Linh” có ý nghĩa gì? Bạn có nghĩ kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh đó cũng chính là kinh nghiệm của nhiều người tin Chúa ngày hôm nay không?  Tại sao?
  3. Theo nội dung bài hát, mục đích của sự cứu chuộc là gì?   Bài hát của Xa-cha-ri đã trình bày chương trình của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước về Đấng Cứu Thế sắp xuất hiện như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong những lời hứa được liệt kê trong bài thánh ca này, lời hứa nào có ý nghĩa nhất cho cuộc đời của bạn trong giai đoạn này? Tại sao?
  2. Đức Chúa Trời đã thể hiện chương trình cứu rỗi của Ngài trên cuộc đời của bạn như thế nào?  Ai đã giúp trong việc chuẩn bị?  Có những sự kiện quan trọng nào khiến bạn giữ sự hứa nguyện với Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 1:67-80

Lời Tiên Tri của Xa-cha-ri

67. Bấy giờ Xa-cha-ri cha đứa bé được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và nói tiên tri rằng: 68. “Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Vì Ngài đã đoái thăm và cứu chuộc dân Ngài. 69. Ngài đã dấy lên một sừng cứu rỗi cho chúng ta, Trong nhà Ða-vít tôi tớ Ngài, 70. Như Ngài đã phán trước qua miệng các tiên tri thánh của Ngài từ xưa rằng, 71. Chúng ta sẽ được giải cứu khỏi những kẻ thù của mình, Và khỏi tay những kẻ ghét chúng ta. 72. Ngài đã bày tỏ lòng thương xót đối với tổ tiên chúng ta, Ngài đã nhớ lại giao ước thánh của Ngài. 73. Tức lời thề Ngài đã lập với Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, Ðể ban cho chúng ta 74. Ðược giải thoát khỏi tay những kẻ thù nghịch, Ðể có thể phụng sự Ngài không chút sợ hãi, 75. Trong sự thánh khiết và công chính, Trước mặt Ngài trọn đời chúng ta. 76. Còn con, hỡi con thơ, con sẽ được gọi là tiên tri của Ðấng Tối Cao, Vì con sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho Ngài, 77. Ðể ban tri thức về ơn cứu rỗi cho dân Ngài, Qua sự tha thứ tội lỗi của họ. 78. Nhờ đức từ bi thương xót của Ðức Chúa Trời chúng ta, Mà vầng thái dương mọc lên từ trời sẽ thăm viếng chúng ta, 79. Ðể mang ánh sáng đến những kẻ đang ngồi trong tối tăm và trong bóng tử thần; Ðể dẫn dắt bàn chân chúng ta vào con đường bình an.”

80. Ðứa trẻ càng lớn lên tinh thần càng mạnh mẽ. Nó cứ sống trong đồng hoang cho đến ngày tỏ mình ra với dân I-sơ-ra-ên.

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top