Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:46-56

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 1:46-56

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 1:46-56

Lời Ban Biên Tập:
Mời bạn cùng học Kinh Thánh.  Bạn có thể dùng những câu hỏi dưới đây để suy gẫm Lời Chúa.  Nếu bạn, hoặc nhóm học Kinh Thánh của bạn, học được những bài học nào mà bạn muốn chia sẻ, bạn có thể gởi đến cho chúng tôi theo địa chỉ CungHocKinhThanh@thuvientinlanh.org.  Ban Biên Tập sẽ xem và phổ biến nếu thích hợp. 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn yêu thích bài thánh ca nào nhất? Có bao giờ bạn có cảm hứng để viết một bài thơ hay bài hát không? Nếu có thì điều gì tạo hứng khởi cho bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ma-ry đã ca ngợi Đức Chúa Trời về điều gì?  Bà đã thể hiện sự tôn ngợi và khiêm nhường như thế nào?
  2. Những hình ảnh tương phản nào Ma-ry đã dùng trong các câu 47-53? Điều đó thể hiện nhận thức của Ma-ry như thế nào về Đức Chúa Trời và chính bản thân mình?
  3. Ai là “kẻ kiêu ngạo,” “kẻ quyền thế,”“kẻ giàu” sẽ bị lật đổ mà bài ca nhắc tới? Chúa Jesus đã làm ứng nghiệm những điều nầy như thế nào trong tương lai?
  4. Tại sao Ma-ry thăm Ê-li-sa-bét trong một thời gian khá dài (c.56)? Bạn nghĩ nhật ký của Ma-ry trong ba tháng thăm viếng đó bày tỏ điều gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những đặc tính nào của Chúa trong bài ca của Ma-ry, bạn cảm thấy thích nhất?  Điều nào khiến bạn khó chấp nhận nhất?  Tại sao?
  2. Làm thế nào đời sống của bạn thể hiện sự công bình, nhân từ và giải phóng của Chúa?  Bạn sẽ được mô tả là “người đầy tớ hèn mọn của Chúa” hay là “kẻ giàu có, cai trị, kiêu ngạo” trong bài ca của Ma-ry?
Lời Ca Ngợi của Ma-ry

46. Bấy giờ Ma-ry nói, 47. “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi vui mừng trong Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi, 48. vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn hạ của tớ gái Ngài, vì từ nay trở đi, muôn đời sẽ khen tôi là người được phước, 49. vì Ðấng Toàn Năng đã làm những việc lớn cho tôi, Danh Ngài thật thánh thay! 50. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nọ sang đời kia. 51. Ngài dùng cánh tay Ngài bày tỏ những việc quyền năng, Ngài dẹp tan những kẻ kiêu ngạo có những toan tính trong lòng, 52. Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai của họ, nhưng Ngài nhấc những người khiêm nhường lên. 53. Ngài ban cho người đói được no nê các thức ăn ngon, Ngài đuổi kẻ giàu đi về tay không, 54. Ngài giúp đỡ I-sơ-ra-ên tôi tớ Ngài, vì Ngài nhớ lại ơn thương xót của Ngài; 55. như Ngài đã phán với các tổ tiên chúng ta, với Áp-ra-ham và dòng dõi của người mãi mãi.”

56. Ma-ry ở lại với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà nàng.

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top